Grav markerad av sten/block

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.5 m h. Fyllning av 0.2 - 0.4m st stenar, övermossade.Bevuxet med rönntelningar och fem granar.11 m N om nr 1 är:2) Fornlämningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.12 m ÖSÖ om nr 1 är:3) Fornlämningsliknande lämning. Se inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.