You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Elegy in memory of the Rev. John M'Alister

"Marbhrann an cuimhne air Mr Eoin MacAlistir a bha air tus na mhinisteir ann an Gleanliobhunn a rithis an Duneidein na dheigh sin an Nigg agus mu dheireadh ann an Eilein Arrainn".