Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego. 1997, nr 28

Dz. Urz. Woj. Katow.