Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego. 1996, nr 31

Dz. Urz. Woj. Katow.