Dwutygodnik Katechetyczny i Duszpasterski. R.15, T.16, 1910, nr 6