Z Blizka i z Daleka. R. 2, 1914, nr 4

Z Bliska i z Daleka

Frequency: weekly magazine.