A depiction of Wang Yi (painter)

Wang Yi (painter)