A depiction of Liu Yuan (musician)

Liu Yuan (musician)