Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

MMR vaccine, United Kingdom, 1999

The MMR vaccine is a combined vaccine used to protect against measles, mumps and rubella. The vaccine was introduced in the United Kingdom in 1988 and meant that young children only had to endure one vaccination instead of three. The vaccine is given at 13 months and a booster given at two to five years of age to give life long immunity. This example was made by Aventis Pasteur MSD Ltd. A scientif…