Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Three glass ampoules of cholera vaccine, Paris, France, 1924

The vaccine was used to protect people against cholera. Cholera is a water-borne disease affecting the small intestine, causing diarrhoea and vomiting. The name of the Laboratoire de Vaccination Antityphoïdique de l’Armée, which made this vaccine, translates as the “Army Laboratory for Anti-Typhoid Vaccination”. Cholera, like typhoid, was a threat to soldiers who drank polluted water. Prevention o…