Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Mareschal-type vaccinostyles, France, 1881-1920

Vaccinostyles were pen nib-like points used for vaccination. The nibs were mounted on to a pen holder, dipped into the vaccine, sunk into the skin (to administer the vaccine) and thrown away after one use. Vaccinostyles were particularly popular in France and Belgium and were made by fountain pen makers. The pen-like vaccinator was still available in 1952. maker: Blanzy-Poure and Company Place mad…