Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Il terzo libro di madrigali dove si contengono le Vergine et altri madrigali, novamente con ogni diligentia ristampato. A cinque voci

Comprend : Bianca neve'il bel collo


Appartient à l’ensemble documentaire : Chambure1


Appartient à l’ensemble documentaire : RISMImp

Εκτεταμένες πληροφορίες