Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Arrêt du conseil d'Etat du roi portant extinction et amortissement de plusieurs rentes constitueés sur l'Hôtel de ville de Paris et sur différents revenus du roi et comprises dans les rôles de taxes... arrêtés au conseil les 9 et 16 du présent mois

[Acte. 1717-01-17. Paris]