Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Avis à MM. Les procureurs, greffiers et autres officiers [sur la procédure]

[Acte. 1740-05-00]