Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Déclaration... portant suppression du titre de l'office de concierge-buvetier des Requêtes de l'Hôtel... Registrée en Parlement le 5 septembre [1783]...

[Acte royal. 1783-07-23. Versailles]