Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Lic. Pauli Bergeri ... Nestorianismvs Haereseos Convictvs Celeberrimo Paulo Ernesto Jablonski ... Oratione Inaugurali Oppositvs

Nestorianismus Haereseos Convictus Celeberrimo Paulo Ernesto Jablonski ... Oratione Inaugurali Oppositus

Besitzer: Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/Theol.syst.2003