Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Nachrichten, die zum Leben der Frau von Maintenon und des vorigen Jahrhunderts gehörig sind - 2: Welcher den dritten und vierten Theil enthält

[Laurent A. de la Beaumelle]. Aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Res/Biogr. 699-2