Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Ein Beitrag zur Bibliographie der Cancioneros und zur Geschichte der spanischen Kunstlyrik am Hofe Kaiser Karl's V

von Ferdinand Wolf


Aus dem Februarhefte des Jahrganges 1853 der Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften [X. Bd., S. 153 ff.] besonders abgedruckt


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- P.o.hisp. 222 hg