Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Cyfartha castle, Merthyr Tydvil, Glamorganshire

Computer file. Aberystwyth: National Library of Wales, 2003-2006. (Tirlun Cymru digitisation project). Original file captured in uncompressed TIFF format. Cropping, image size, unsharp masking, gamma correction and compression settings for screen res JPEG were made using Adobe Photoshop v6.0.1 and Abobe Imageready v3 Nexscan F4100; Linocolor v6; Black and White points set from GretagMacbeth colour chart; no validation; no encryption key; no watermark. Made from original items. Target resolution for hi-res capture was 300dpi at original size. In some cases this was increased to avoid moircaron effect; Screen-res copies use JPG commpression at approx 35%; 24bit color; Hi-res TIFFs in AppleRGB, Screen-res in sRGB; Apple Colorsync. No control targets.


PZ03381.


2003-2006 ; scanned. Imaging Unit, National Library of Wales, Aberystwyth, Ceredigion.


A view of Cyfarthfa castle and the grounds surrounding it. Cattle are grazing in front of the castle and in the foreground is a man with two gun-dogs.