Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Virgin and Child

Maria, gezeten op de wolken, houdt met beide handen het Christuskind vast, dat op haar schoot staat.