Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Virgin and Child

Maria met kind. Maria staat met de handen gevouwen achter een balustrade waarop het Christuskind zit. Op de achtergrond een bergachtig landschap met een kale boom en een man op een weg buiten een stad.