Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Madonna and Child

Madonna met kind. Maria drukt het Christuskind, staande op een balustrade, tegen zich aan. Rechts een appel.