Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Δακτυλόγραφο κείμενο με διορθώσεις της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου για το περιοδικό Europe με τίτλο Yiannis Ritsos, témoin de son temps.

Δακτυλόγραφο κείμενο με διορθώσεις της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου για το περιοδικό Europe με τίτλο Yiannis Ritsos, témoin de son temps. Συνοδεύεται από χειρόγραφο σημείωμα της προς τον υπεύθυνο της έκδοσης.