Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Salonica. the Fire: the Last Phase

Salonica. the Fire: the Last Phase

object description: image: An aerial view of a city after an air raid, with large plumes of black smoke rising into the sky from where areas
of the city have been hit by bombs.


label: William Wood served as a kite-balloons observer in the Royal Flying Corps during the First World War and was appointed
as an Official War Artist in 1918. The image is one of detached observation as the city burns below. He later wrote: ‘nearly all my work
was done under “active service” conditions and with but little in the way of facilities.’ The first British forces landed in the Salonika
in 1915 to pressure Greece into war against the Central Powers. The Salonika front proved to be entirely immobile until the end of the war
when the German and Austro-Hungarian troops had been removed and only the Bulgarians opposed the British forces.

Εκτεταμένες πληροφορίες