Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Crosby Road, looking north

24th January 2010. View of Crosby Road looking north from the junction with Elland Road. This is part of an area of terraced housing scheduled for redevelopment with many of the houses to be demolished. Businesses have closed down including a post office on the left. Roads leading off include Cleveleys Road nearest the camera on the left then the Recreation streets.