Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Pasvalys

Siužetinė. Pasvalio miestas. Kairėje - pastato iškabos: Centralinis viešbutis, Knygynas M. Katili..s, fotografas A. Katilis, Geležies ūkio prekių krautuvė / S. Kripaitis, Smulkių galanterijos prekių krautuvė / K. Baltr?