Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Odczynniki - Kwas pikrynowy BN-72/6193-32

BN-6193-32:1972

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 4 kwietnia 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i metod badań od dnia 1 października 1972 r.