Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Ein Impfstoff schützt Dein Kind gegen drei gefährliche Krankheiten: Diphtherie, Keuchhusten, Wundstarrkrampf; Eltern, erfragt die Impftermine in den Mütterberatungsstellen!

Plakat

Aufbewahrung/Standort: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig