Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Welkom in Nederland! dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklyke Hoogheid de erfprincesse van Oranje, geboren vorstin van Wurtemberg