Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

De verdiensten der Vlamingen onder het oogpunt der kunsten, letteren en wetenschappen

door S. C. A. Willems.


Eene voordracht gehouden ter Koninklijke maatscahppij De wijngaard te Brussel