Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Het geld oorspronkelyk drama in 5 bedryven of 9 tafereelen en een voorspel

door J. Kats; muzyk van F. Wantzel; tooneelschikking van H. Edwards Capadose.