Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Litanien ende kleyn getyden met devote ghebeden tot Maria in Schrey-Boom op haere droeve ween; Met de Beschryvinge der Aflaeten, Reghels van het Broederschap, ende Outheyt van Schrey-Boom. Beschreven door P. A. V. Capucin ..

Den tweeden druck