Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Manuel du contribuable, d'après la loi du 28 juin 1822, journal officiel No. 15, sur la contribution personnelle ; suivi de modèles raisonnés des déclaration diverses, pour tous les cas prévus par la loi

Edition: 4

Εκτεταμένες πληροφορίες