Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

De heylige weghen van het cruys daer ghehandelt wordt van veel-derhande inwendige, ende uytwendige quellingen, ende van de middelen om die christelijck te gebruycken