Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

[Bukarest]: Parc Ioanid: Zwilling Vladoianu im Wagen mit Schwester

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> Portraits Rumänien [Filmnegative, Ordner 287]