Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bukarest, Straßen- und Marktleben in Bukarest: Kleiderhändler in der Straße Lazar

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> Bukarest alt [Filmnegative, Ordner 279]