Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Landgericht; Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für Rechtsanwalt Brumbach, Landgerichtspräsident Matt überreicht Verdienstkreuz

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Landesregierung und offizielle Ereignisse 1950er bis 1980er Jahre [Ordner 737] >> Bundestverdienstkreuzverleihungen: Freiburg 1958-1961,1963-1966, 1974; Villingen 1958