Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bregenz, Hörbranz: Europadorf, Maria Mirzetta (Jugoslawien) und Frau Czorny an Haustür

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Neusiedler [Ordner 912] >> Bregenz; 2. Europadorf