Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hafen- und Zollhofsordnung für Meersburg am Bodensee (Zolldirektion Karlsruhe)

Kontext: Plakatsammlung I>> bis 1871