Έκθεση

70ή επέτειος της Διακήρυξης Schuman. 9 Μαΐου 1950

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ

Τα θεσμικά όργανα που δημιουργούνται από τη Συνθήκη είναι τα εξής: μια Ανώτατη Αρχή, επικουρούμενη από μια Συμβουλευτική Επιτροπή, μια Κοινή Συνέλευση, ένα Δικαστήριο και ένα Ειδικό Συμβούλιο Υπουργών. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης, εναπόκειται στους Έξι να επιλύσουν τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την έδρα των θεσμικών οργάνων.

Ελλείψει τελικής συμφωνίας, το Λουξεμβούργο φιλοξενεί την Ανώτατη Αρχή, το Συμβούλιο και το Δικαστήριο της ΕΚΑΧ, ενώ η ως επίσημη έδρα της Κοινής Συνέλευσης ορίζεται το Στρασβούργο. Η Συνθήκη ΕΚΑΧ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουλίου 1952, επτά μόλις χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποτελεί μια μήτρα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.