Výstavy

Dům Jeana Monneta

Jean Monnet, zakladatel Evropské unie

Jean Monnet se narodil v roce 1888. Celý svůj život zasvětil sjednocování Evropanů a dnes je považován za ústřední postavu dějin evropské integrace. Svou kariéru zahájil prací v rodinném podniku, kde prodával koňak. Krátce nato, během první světové války, se ale zapojil do organizování spolupráce mezi spojenci. Byl jmenován zástupcem generálního tajemníka Společnosti národů a později pracoval v mezinárodním bankovnictví. Když v Evropě koncem 30. let znovu vypukla válka, přišel Monnet s návrhem, jak porazit nacisty: těsným spojenectvím Francie a Spojeného království. Přestože projekt neuspěl, Monnet pokračoval v boji za demokracii. Ve Washingtonu se stal vedoucím Programu vítězství.

Po roce 1945 Monnet vedl generální komisariát, který měl na starosti plán pro modernizaci a infrastrukturu Francie. Byl přesvědčen, že prosperity a bezpečnosti země lze dosáhnout pouze hospodářským sblížením evropských zemí. Když v Evropě vypukla studená válka, uvědomil si, že jediným způsobem, jak dosáhnout skutečné solidarity mezi evropskými partnery, je vytvořit evropskou strukturu integrující klíčová odvětví. To dalo základ takzvané Monnetově metodě. V jejím rámci měla být suverenita států postupně předávána nadnárodním institucím. Tato metoda vyžadovala neústupné přesvědčování, prosazování společných zájmů a velký smysl pro organizaci.

V roce 1950 navrhl Jean Monnet francouzskému ministru zahraničních věcí Robertu Schumanovi spojit uhelný a ocelářský průmysl západoevropských zemí. Doporučil vytvořit vysoký úřad, který by tato strategická odvětví přímo a nezávisle řídil. Tento úřad by měl jednat ve společném zájmu a proti zájmům, které jsou čistě vnitrostátní. Spojením těžby uhlí a výroby oceli by se zajistilo, aby se válečná pohroma, kterou Evropa právě zažila, už neopakovala. Válka mezi Francií a Německem by totiž byla nemyslitelná a prakticky nemožná. Tento sen se stal skutečností, když v roce 1951 vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Pro Monneta to byl první krok na cestě k „Spojeným státům evropským“.

Jako první předseda Vysokého úřadu ESUO v Lucemburku chtěl Jean Monnet také vytvořit Evropské obranné společenství. Doufal, že v novém politickém rámci bude možné vybudovat evropskou armádu. Tento projekt však ztroskotal, protože se Francie obávala ztráty suverenity. To vedlo Jeana Monneta k odstoupení z funkce předsedy a v roce 1955 založil Akční výbor pro Spojené státy evropské. S ním chtěl svou vizi uskutečnit. Tento výbor sdružoval politické a odborové představitele a více než 20 let aktivně usiloval o sjednocení Evropy. Monnet stál u zrodu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Zasazoval se také o vstup Spojeného království do Evropského společenství a o zavedení jednotné evropské měny. V roce 1974 podpořil vytvoření Evropské rady představitelů států a vlád. Jejím cílem bylo sbližovat evropské lídry ve prospěch všech evropských občanů. Jean Monnet zemřel v roce 1979, několik měsíců před prvními přímými volbami do Evropského parlamentu, o které se zasazoval.

Cast iron ingot marked "EUROP"