Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Freiburg: Freiburger Fasnet 1973

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburger Fasnet 1936, Fasnet fünfziger bis achtziger Jahre [Ordner 981] >> Freiburger Fasnet 1973