Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

a) s'Schatzli Swiss Folk song

b) Die Beruhigte Bavarian Folk song


deutsch gesungen

Informații extinse