Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 76.6 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 76.6 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap

1926. XXV. évfolyam 20. szám

Description

  • 1926. XXV. évfolyam<br> 1926. január 30 1. szám<br> Szabályrendelet a faiskolákról és fásításokról 1; Szabályrendelet a gyepmesteri szolgálat ellátásáról 9; A vármegye területén a közös erdőőri szervezetben lévő két járási erdőőr illetményeinek újbóli megállapítása 20; Zemplén vármegye szabályrendelete az orvosi körök megosztásáról 23; A Belügyi Közlöny 1926. évi előfizetése 27; A tanköteles korba lépő gyermekek adatainak összegyűjtése 28; Miholics István zalabaksai lakos erdőszolga eskübizonitványának megsemmisítése 28; Dongó GY. Géza vármegyei főlevéltáros, mint az „Adalékok” szerkesztőjéne kérelme 30; Hirdetmény 31; A faluszövetség bérszántó és gépfelszerelő akciójának támogatása 32; Pályázati hirdetmény 33; <br> 1926. február 9. 2. szám<br> A felek által megtéritendő hivatos 42; Pályázati hirdetmény 42,; Körözések 44; <br> 1926. február 22. 3.szám<br> A sátoraljaujhelyi „Erzsébet” közkórház élelmezési szabályzata 47; Székesfővárosi szegénysorsu gyermekek nyaraltatási akciója 51; A felek által megéritendő hivatalos költségek beszállítása 54; Néhai Ferenci Sándor volt apátsági erdőmester eskübizonyítványának érvénytelenítése 55;”Magyarország Rendőrségének Története” című könyv ajánlása 56; Hirdetmények 57; Körözések 58; <br> 1926. március 11 4. szám<br> Hirdemények 59; Körözések 60; <br> 1926. március 31. 5. szám<br> Engedélyokirat 66; Körözések 70; <br> 1926. április 12. 6. szám<br> Elnöki körlevél 73; Herczeg Ferenc összes művei jubiláris diszkiadásának ajánlása 77; Körözések 78; <br> 1926. április 26. 7. szám<br> A tolcsvai legeltetési társulat apaállat beszerzésére segélyt kér 79; Napidíjasoknak, napibéres szolgáknak és tiszti hajduknak a nyugdijintézet tagjai közé való felvétele 80; Dr. Szentgyörgyi Zoltán árvaszéki ülnök, h. árvaszéki elnök részére 360 aranykorona működési pótlék kiutalása 80; Szilágyi János kaposvári lakos szerkesztésében megjelent A kisgazdatársadalom fejlődése, multja, jelene és jovoje című mű megrendelése 81; Személyi hírek 82; Körözések 85; <br> 1926. május 3. 8. szám <br> Gőzuthegerlő beszerzése 87; Doroghy Irma állami óvonő segélye 89; Budapest székesfőváros tanácsának kérelme a Kossuth emlék kötlségeihez való hozzájárulás tárgyában 90; A „Hungaria Müncheni Magyar Diákegylet” segélykérelem 90; A „Nagyháború irásban és képben” c. mű megrendelésének tudomásul vétele 91; A Vakokat Gyámolító Országos Egylet és A Vakok Országos Menháza és Segélyegylete kérvénye 92; 2 járási erdőőri állás illetményeinek felemelése 92; Tüzoltó készülék megrendelése 93; A Tiszakarád és Szerencs községekben rendezendő tenyészállatkiállítás céljaira 10 millió korona megszavazása 95; A „ Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületébe” örökös tagként való belépés 96; A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület segély kiutalása iránti kérelme 97; Az erdei tüzek keletkezésének megakadályozása 98; Vitéz Füzesséry Sándor tb. szolgabíró, közig. gyakornok müködési pótlék iránti kérelme 100; A fogyatékos érzékű és értelmű gyermekek összeírása 102; Hirdetmények 103; Körözések 105; <br> 1926. május 20 9. szám<br> Elnöki körlevél 109; Az Országos Magyar Hadimuzeum anyagi támogatása 110; Balatoni Szövetség üdülő házában Zemplén vármegye törvényhatóságánál szolgáló s üdülésre szorult tisztviselők részére szoba biztosítása 113; Körözések 114; <br> 1926. junius 2. 10. szám<br> Az 1926/27. évi tanév előkészítése 117;Abauj, Borsod, Gömör, Heves És Zemolén vármegyék Miskolc thj. felr. város területéből 22 mködő csapattal alakitott II. cserkész terület által az év nyarán tartandó nemzeti cserkész nagytáborozás költségeihez való hozzájárulás 119; Az „Egészségvédelem” című lap ajánlása 120; A fogyatékosok védelme tárgyában tartandó II. gyógy pedagógiai értekezlet 121; Körözések 124 <br> 1926. junius. 14. 11.szám<br> Zemplénvármegye szabályrendelet a köztisztaságnak a vármegye községeiben leendő biztosítása tárgyában 126; Javaslat az Erzsébet közkórháznál szervezendő élelmezési tiszti állás tárgyában 127; Felhatalmazás 129; A vármegyei számvevőség részére távbeszélő állomás létesítése 131; A „Községfejlesztés” című szaklap ajánlása 131; A „ Honvédelem” című szaklap ajánlása 132; Hirdetmény 132; Körözések 133; <br> 1926. junius 17. 12. szám<br> Elnöki körlevél 137; Szabályrendelet Zemplén vármegye Iskolánkivüli Népművelési Bizottságának megalakításáról és feladatáról 139; Hirdetmények 144; Körözések 147; <br> 1926. junius 28. 13. szám<br> (Olvashatatlan) 149; Kereskedelemügyi miniszter 68583/ I. 1926. sz rendelete az általános urvánszedési joghoz kiadott „Engedélyokirat2 B/17. pontjának helyesbítése tárgyában 151; Személyi hírek 152; Pályázati hirdetés hadiárva ösztöndíjra 153; Hirdetmények 154; <br> 1926. julius 12. 14. szám<br> Hivatalos irásokban a fölösleges cimzések és udvariassági szólások helyes magyarázata 157; A m. kir belügyminisztériumtól érkező ügyeknek azonnal elintézése 158; Versenytárgyalási hirdetmény 159; Hirdetmények 160; <br> 1926. julius 20. 15. szám<br> Az Önkéntes Tüzoltótestület segély iránti kérelme 163; Dr. Kun Zoltán ny. járásorvos kérvénye orr-,gége- és fülgyógyászati szakorvosi cím engedélyezése iránti kérvénye 164; Hirdetmények 165; Körözések 170; <br> 1926. augusztus 1. 16. szám<br> Elnöki körlevél 173; Hirdetmények 176; Körözések 179; <br> 1926. augusztus 9. 17. szám<br> A szicilia fogolytáborban elhalt 118 magyar katona közös siremléke költségeinek fedezésére gyűjtés engedélyezése 183; A vármegyeháza épületében lakóknak lakbér fizetésére való kötelezése 184; A Magyar Vörös Kereszt Egylet évi segély iránti kérvénye 185; A kártékony gyomok irtása 186; Személyi hírek 187; <br> 1926. augusztus 23 18. szám<br> A vármegy alispánjának előterjesztése a vármegye beruházási költségeinek fedezésére 52,500,000,000 papírkorona, azaz 150 000 font sterling kölcsön fölvétele tárgyában189; A vármegyei font sterling kölcsönből eredő pénzek kamatozó elhelyezése 193; Lusács Béla pácini községi jegyző nyugdíjazási kérvénye 194; A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 89,020, 61916. NMM. számu körrendelete 195; Hirdetmények 196; Körözések 197; <br> 1926. szeptember 9. 19. szám<br> A népszövetségi kölcsönből beszerzett gőzuthengerlő kicserlése; A vármegye költségén vitézi telkek vásárlása 204; Körrendelet 205; Pályázati hirdetmények 206; Körözések 208; <br> 1926. szeptember 15. 20. szám<br> Az 1926-27. évi népművelési munka beindítása és a községek hozzájárulása az iskolánkívüli népművelési költségek fedezéséhez 211; A „Falu” Szövetség németországi tanulmányútja 214; Személyi hírek 214; Körözések 219; <br> 1926. október 5. 21. szám<br> Elnöki körlevél 221; közigazgatás i Évkönyv És Szaknaptár 1927. évi évfolyamának ajánlása 223; Vasvári Pál centennárium végrehajtó Bizottságának gyűjtő ívei 224; Figyelmeztetés 225; Hirdetmények 225; Körözések 227; <br> 1926. október 11. 22. szám<br> Hirdetmény 225; Körözések 226; <br> 1926. október 21. 23. szám<br> A Vitézi Rend örkényi gazdaképző iskolájában két alapítványi hely létesítése ; Az egyes legelő-javítás terén kitünt legeltetési társulatok megjutalmazása 230; Az Országos Testnevelési Tanács által rendezendő levente lövészverseny győzteseinek jutalmazása 231; Hirdetmények 232; Körözések 233; <br> 1926. október 27. 24. szám<br> Elnöki körlevél 237; Két járási erdőőr illetményét megállító rendelet 238; A Tokaj és Záhony közötti TIszaszakaszon létesítendő áthidalás helyének megállapítása 239; A vármegyei kiadásokról és azok fedezésére szükséges bevételekről szerkesztett 1927. évi költségvetési előirányzat 241; Hirdetmények 246; <br> 1926. november 2. 25. szám<br> A törvényhatóság kezelése alatt álló pénzek az 1927. évre leendő kamatozó elhelyezése 249; Hirdetmények 251; Körözések 251; <br> 1926. november 9. 26. szám<br> A vizparti fürdőhelyeknek mentőszolgálatáról szóló szabályrendelet 253; A vármegyei gyámpénztári pénzeknek az 1927. évre való kamatozó elhelyezése 257; A megyebeli pénzintézeteknek a vármegyei font-sterling kicsönből eredő pénzek elhelyezése iránti kérelme 258; A sárospatak-alsóhatári 10 öles községi közdülő utnak a törvénysatósági közutak hálózatában való felvételi kérelme 260; A vármegyei Gazdasági Egyesület 1600 pengő ujabb segély iránti kérelme 261; A vármegyei központi és az 5 főszolgabirói hivatal részére 12 drb. „Total” tüzoltókészülék beszerzése 262; Holz János főerdőmérnök eskübizonyítványának megsemmisítése 265; Leventék részvétele a népművelődési előadásokon 265; Hirdetmények 266; <br> 1926. november 28. 27. szám<br> Elnöki körlevél 269; A mohácsi fogadalmi templom építéséhez való anyagi hozzájárulás 270; A Falu szövetség kiadványában megjelent „Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei” c. mű ajánlása 271; Hirdetmények 272; Körözések 273; <br> 1926. december 6. 28. szám<br> A központi választmány tagjainak megválasztása 275; Az állami ellátás alatt álló erdők és kopár vízmosásos területek kezeléséért az 1927. évben fizetendő járulékok megállapítása 277; Hirdetmények 279; Körözések 279; <br> 1926. december 13, 29 .szám<br> Elnöki körlevél 281; hirdetményejk 278; <br> 1926. december 27. 30. szám<br> Isépy Zoltán főszolgabíró nyugdíjazás iránti kérvénye 281; A m. kir. Földmivelésügyi Miniszter Úr rendelete a mételykór irtása tárgyában 282; Árverési hirdetményi vadászati jogról 285; Körözések 286; <br> 1926. december 31 . 31. szám <br> Elnöki körlevél 287; Szabályrendelet a tej forgalmáról 288; Az 1927. évi vármegyei hozzájárulás kivetése 293; Dr. Szentgyörgyi Zoltán 1927. évi működési pótléka 294; A mételykór elleni „Distol” nevű gyógyszer terjeszéte 295; Hirdetmények 295; Körözések 301. <br>

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • 1926-01-01
 • Temporal:

  • 1926.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use