Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 107 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 107 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap

1923. XXII. évfolyam 3. szám

Description

  • Vármegyei Hivatalos Lap 1923. XXII.évfolyam<br> 1923. január 10. 1. szám<br> A jegyzői nyugdíjasok, özvegyek és szülőtlen árvák részére járó beszerzési segély 1; Virág Ferencz és Sivák József vármegyei irodasegédtisztek személyi pótléka 2; A vármegye 1923. évi dologi szükségleteinek biztosítása 3; Kálivoda Aladár és társai miskolczi lakosok, közigazgatási tanfolyam hallgatók közös kérvénye segélyezésük iránt 3; Gável Kálmán szombathelyi közigazgatási tanfolyam hallgató kérvénye 4; A Kormányzó Úr Őfőméltósága sátoraljaujhelyi látogatása alkalmával felmerült 1000 koron költségnek engedélyezése 4; Hirdetmények 5; <br> 1923. január 19. 2. szám<br> Zemplén vármegye évnegyedes tevékenységi kimutatása 7; A vármegye háztartási alapjának 1921. évi zárszámadása tárgyában előterjesztett javaslat 9; A vármegye 1923. évi költségvetési irányzata 13; A vármegye alispánjának jelentése , az alsóbereckii vámoskomp átvétele ügyében 19; <br> 1923. febr. 1. 3. szám<br> Elnöki körlevél 20; Körözések 25; <br> 1923. febr. 14. 4. szám<br> A vármegyei alapok és letétek gyümölcsöző elhelyezése 27; A vármegyei napibéros szolgák a nyugdíjintézetbe való felvételi ügye 29; Zemplénvármegyei erdei érték árszabályzatot jóváhagyó miniszteri rendelet 30; A magyar királyi államépítészeti hivatalnak 33; Legeltetési kihágás esetén fizetendő kártérítés ; Hamisított 50 és 100 koronás cimletű forgalmi adó bélyegjegyek 37; Körözések 38; <br> 1923. március 5. 5. szám<br> A vármegye 1923-24. évi közuti költségelőirányzatának megállapítása 43; Szabályrendelet a vármegyei alkalmazottak napidíjai utazási költségei és átköltözködési illetményeinek felszámításáról 53; Mellékelt minta Utiszámláról 61; A dunai árvízkatasztrófa által sujtott lakosság segélyezése 62; Hirdetmények 62; Körözések 65; <br> 1923. március 22. 6. szám <br> Elnöki körlevél 70; Körözések 73; <br> 1923. április 6. 7. szám <br> Jegyzőkönyv 76; Néhai Jónás Aladár dolhai főszolgabíró emlékének megörökítése 78; Összes főszolgabíráknak 80; Meghívó 81; Hirdetmények 81; Körözések 84; <br> 1923. április 24 8. szám <br> A vármegye alispánjának előterjesztése a m. kir. álllamépítészeti hivatal törvényhatósági úti átalányának ujból leendő megállapítása tárgyában 89; Taktaszada község képviselőtestületének kérelme közutjainak kijavítása tárgyában 91; A kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnak leirata a tiszalucz-tiszadobi vicinális közut kiépítésének kölcsön ügyében 92; Volacsek Géza utbiztos átköltözködési költségeinek megtérítése iránti kérelme 95; Szabályrendelet- Pénzkezelési rendszer 97; Pótszabályrendelet 104; A Magyar Országos Állatorvosi Egyesület kérelme, anyagi támogatása tárgyában 105; Hirdetmények 106; Körözések 107; Melléklet: A magyar gyermekvédelem újjászervezése <br> 1923. május 16. 9. szám<br> A vármegye alispánja által beterjesztett tűzrendészeti szabályrendelet tervezete 111; Zemplén vármegye tisztviselői , kezelő személyzete, nyugdíjasai, altisztjei és szolgai gyógykezelésének szabályzata 124; Hirdetmények 127; Körözések 129; <br> 1923. junius 1. 10. szám<br> Kristófszky Gyula és Irma temetkezési segély iránti kérvénye 133; Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének 134; Körrendelet 135; Hirdetmények 137; Körözések 139; <br> 1923. junius 16. 11. szám<br> Elnöki körlevél 143; Körrendelet 146; Körözések 148; <br> 1923. julius 7. 12. szám <br> A várm. alispánjának előterjesztése a tiszti nyugdíjalap részére 3%-os pótadó ügyében 151; Dókus Gyula ny. alispán kérvénye nyugdíjának felemelése tárgyában 152; Özv. Ororszi Miklósné sátoraljaujhelyi lakos kérvénye nyugdíjilletményeinek megállapítása ügyében 154; Hirdetmények 156; Körözések 158; <br> 1923. jul. 24. 13. szám <br> Zemplén vármegye Számonkérőszékének üléséről felvett jegyzőkönyv 163; Demjén István és társainak kérvénye, a kéményseprési díjak buzaparitásban való megállapítása ügyében 171; A karos-dámóci közut kiépítéséhez költségösszegének biztosítása 172; A tiszaluczi-tiszadobi vicinális közut átépítésére 2000.000.kor államkölcsön ügyében 173; Körrendelet 175; A magyar királyi minisztériumnak 3907/1923. ME. sz. rendelete a magyar királyi vasúti és hajózási főfelügyelőség részéről teljesített eljárások fejében szedhető kincstári illetékek felemelése tárgyában 175; Valamennyi árvaszéknek 178; Pályázati hirdetmény a hadirokkantak gyermekei és a hadiárvák részére megállapított össztöndíjakra, illetve ezen gyermekek intézeti elhelyezésére 179; Hidetmények 183; Körözések 187; <br> 1923. augusztus 11. 14. szám <br> Elnöki körlevél 191; Szabályrendelet a „Zemplén vármegyei Horthy Miklós segélyalap”ról 193; Mellékelt:Vármegyei ebtartási rendelet; Hirdetmények 195; Körözések 196; <br> 1923. szeptember 1. 15. szám <br> A jegyző magán munkálati díjakról való pótszabályrendelete 199; Határozat 205; Véghatározat 206; Hidetmények 207; Körözések 208; <br> 1923. szeptember 13. 16. szám <br> Elnöki körlevél 211; Hirdetmények 213; <br> 1923. október 6. 17. szám <br> Zemplén vármegye Számonkérőszékének üléséről felvett jegyzőkönyv 217; Hirdetmények 220; Körözések 223; <br> 1923. október 23. 18. szám<br> A Stefánia szövetség kérelme 1923. évi julius hó 1-től visszamenőleg segélyezése tárgyában 229; Valamennyi anyakönyvvezetőnek 229; <br> 1923. november 2. 19. szám<br> A vármegye alispánjának előterjesztése a közművelődési pótadó ügyében 231; A vármegye árvaszékéének a vármegyei gyámpénztár 1922. évi számadása és mérlege tárgyában tett előterjesztése 232; Zemplénvármegye tiszti nyugdíjalapra ügyelő választmányának Tóth Imre utkaparó nyugellátásának tárgyában 241; Lengváry Béla várm. Erzsébet közkórházi gépész kérelme műszaki altisztté váló átminősítése iránt 242; A vármegye alispánjának javaslata a jótékonysági egyesületek, sportegyesületek, támogatása tárgyában 242; A magyar egyetemi és főiskola hallgatók Orsz. Szöv. gyűjtési akciója 244; Sátoraljahely r. t. város polgármesterének, valamennyi járás főszolgabírájának 245; Hirdetmények 246; <br> 1923. november 11. 20. szám<br> Elnöki körlevél 261; Hirdetmények 254; Körözések 255; <br> 1923. december 1. 21. szám<br> A vármegyei árvaszéknek a gyámpénztárilag kezelt pénzeknek valorizált kölcsönökbe avagy folyószámlán, heti pénz alakjában való elhelyezése tárgyában tett javasalata 259; A Zemplén könyvnyomda kérvénye egy helyiségnek bérbeadása tárgyában 264; Hirdetmények 266; Körözések 269; <br> 1923. december 10. 22. szám<br> Elnöki körlevél 271; A kereskedelemügyi m. kin. miniszter úr leirata hogy az uj kozuti kapcsolatok létesítésére vonatkozó alispáni felterjesztést és költségműveletben emlitet utvonalak kiépítésére vonatkozó adatokat nyilvántartásba vétesse 275; A Kereskedelemügyi Miniszter Urnak leirata tiszalucz-tiszadobi vicinális közut kiépítésére engedélyezett kölcsönnek egyenlő részletben való visszafizetése tárgyában 276; A keresk . miniszter úr által kiutalt kamatmentes kölcsönnek tokaj-tiszaladány, taktaharkány-taktakenézi közutak kiépítésre való fordítása tárgyában 277; Véghatározat 278; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 280; <br> 1923. december 20. 23,. szám<br> Szabályrendlet 283; Körrendelet 285; Hirdetmények 287; Körözések 289 <br> 1923. december 31. 24. szám<br> A vármegye alispánjának előterjesztése Somogyi Gyula irodaigazgató VI fizetési osztálynak megfelelő javadalmazása ügyében 291; Hirdetmények 292; Körözések 294 <br>

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • 1923-01-01
 • Temporal:

  • 1923.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use