Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 117 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 117 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Görgey Géza / szerkesztő

1920. XIX. évfolyam 3. szám

Description

  • 2. szám <br> A gyámpénztárilag kezelt pénzek 1921. évre leendő gyümölcsöző elhelyezése: Biringer Gyula 17.; A vármegyei számadási ágazatokat illető egyéb átfutó pénzek 1921. évi gyümölcsöző elhelyezése: Biringer Gyula 19.; A sátoraljaújhelyi és bodrogközi járás területén lévő körjegyzőségek új csoportosítása: Dr. Mizsák József 20.; A törvényhatósági útalap számviteli teendőinek ellátásával megbízott számvevőségi tisztviselő jutalmazása: Biringer Gyula 22.; A törvényhatósági útbiztosok jutalmazása: Biringer Gyula 22.; Csizy Zoltán segély iránti kérvénye: Mattyasovszky Kálmán 23.; A gyógyszerész pályára lépés korlátozása: Bernáth Aladár 24.; A zárórendelet módosítása: Görgey Géza 25.; A hegyaljai ág. ev. egyházmegye igazgatása: Bernáth Aladár 25.; Jégszükségletről való gondolkodás: Bernáth Aladár 26.; A nyugalomba helyezett községi és körorvosok, valamint ezek özvegyeienk és szűlőtlen árváinak újabb háborús segélyben való részesítése: Bernáth Aladár 26.; Magyar királyi Népjóléti és Munkaügyi Miniszter 47.400/1920. sz. körrendelete: Dr. Bernárd sk. 26.; Vitézi telkek elnyerésére való jelentkezés: Pintér István 27.; A halélettani és szennyvíztisztító vegyvizsgálatok díjának szabályozása: Bernáth Aladár 27.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 30.-32. <br> 3. szám <br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Biringer Gyula 21.; Szabályrendelet: Bernáth Aladár 22.; Az erdősítési hátralékok összeírása tárgyában 13730/1. A.-3.1920. számú F. M. rendelet: Thuránszky László 31.; A közigazgatási közegek leltározási pótdíja: Dr. Mizsák József 33.; A „Falu” országos szövetség működésének támogatása: Dr. Mizsák József 34.; Özv. Petro Andrásné temetési költsége: Mattyasovszky Kálmán 34.; Papp János temetési költségének kiutalása: Mattyasovszky Kálmán 35.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 35.-36.; <br> 4. szám <br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Mattyasovszky Kálmán 37.; Az alsóbereczki vámoskomp újjáépítése: Biringer Gyula 39.; A Karos- Karcsa- Páczin- Nagyrozváhy- Kisrozvágy- Semjén- Cséke- damóczi útvonalak a törvényhatósági közutak hálózatába leendő átvétele: Biringer Gyula 41.; Az üresedésben lévő erdőtiszti áliások betöltése ügyében 13522/1.a. 1.1920. számú Földmivelésügyi Miniszter rendelet: Thuránszky László 43.; Törvényhatósági útkaparók fizetésének rendezése: Biringer Gyula 44.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Bernáth Aladár 45.; Felhívás Zemplén vármegye törvényhatósága közönségéhez!: 48.; A „Déli vasúton” a közszolgálati alkalmazottak, valamint ezek családtagjainak menetkedvezménye: Bernáth Aladár 49.; Szeszkiosztás: Bernáth Aladár 49.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: 50.-52. <br> 4. szám <br> A számonkérőszék jegyzőkönyve: Biringer Gyula 48.; Fekete Péter sátoraljaújhelyi lakos segély iránti kérvénye: Biringer Gyula 40.; A hangversenyek, mutatványok stb. engedélyezése tárgyában kiadott 64,573/1901. B. M. számú körrendelet 8. §-ának szigorú végrehajtása iránti intézkedés: Görgey Géza 49.; Csürgey Titusz dr. m. kir. madártani intézeti titkárnak a kártékony vadak méreggel való irtására adott engedély: Bernáth Aladár 50.; Fokányi „Állategészségügyi törvények” c. művének ajánlása: Bernáth Aladár 51. A budapesti tiszti orvosi tanfolyam és vizsgálatok: Bernáth Aladár 51.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: 52.-54. <br> 5. szám <br> Házassági kihirdetés előtt katonai óvadék letételének vagy biztosításának, vagy a biztosíték elengedésének igazolása: Bernáth Aladár 55.; A „Müncheni sör” felírás alkalmazása: Görgey Géza 56.; A gyámpénztári letétben kezelt 5 ½ és 6%-os járadék, s törlesztése kölcsönök, valamint államjegyek nosztrifikálása: Pintér István 57.; Lőpor, robbantószer, valamint lőfegyver és lőszer árusítási engedélyek érvényének meghosszabbítása: Görgey Géza 58.; A Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák nemzeti Szövetsége „Honfoglalás” című hivatalos ajánlása: Bernáth Aladár 59.; A”Magyar Nemzet Aranykönyve”: Bernáth Aladár 59.; Államrendőrségi révkapitányság közegeinek szolgálati jelvénye és arczképes gazolványa: Bernáth Aladár 60.; A zemplénvármegyei erdei érték- és árszabályzatot jóváhagyó 18805/I-A/1. 1920. számú F M. rendelet: Thuránszky László 61.; Dohánytermelők részére engedélyezett jutalom: Bernáth Aladár 62.; Pályázatok. körözvények és hivatalos hirdetések 65.-66. <br> 6.szám <br> Napidíjakról és utazási költségekről szóló szabályrendelet: Dr. Mizsák József 67.; Tényleges szolgálatot teljesítő, valamint nyugdíjas tisztviselők és alkalmazottak rendkívüli drágasági segélye: Dr. Mizsák József 75.; Miskolczi bába képesítő tanfolyam: Dr. Mizsák József 76.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hírdetések: 77.-78. <br> 7.szám <br> A vármegye területén mutatkozó erdősitési hátralékok pótlása: Thuránszky László 79.; Az útbiztosítások kiküldetési díjainak megállapítása: Biringer Gyula 80.; Törvényhatósági útkaparók bakkanos ellátása: Biringer gyula 81.; A sátoraljaújhelyi Erzsébet közkórház 1921-1922. évi költségvetése: Mattyasovszky Kálmán 83.; A földmívelésügyi miniszter úr 41586/1921. sz. rendelete az 1230/1921 M. E. sz. rendelet végrehajtására a Moson-, Sopron-, Vas- és Zala vármegyékbe történő hasított körmű és egypatás, valamint az üszők és hasa tehenek szállítási feltételeiről: Bernáth Aladár 84.; Hűtőházakban raktározott hasznos vadnak a tilalmi időben való kezelése és forgalomba hozatala: Görgey Géza 88.; A27729-920. sz. F. M. rendelet 3) bekezdésének módosítása: Bernáth Aladár 88.; A veszettségre vagy veszettséges fertőzésre gyanús állatoknak a m. kir. állatorvosi főiskola által történt viszgálatáért fizetendő díjak: Bernáth Aladár 89.; Az Olaszországba szóló útlevelekhez melléklendő erkölcsi bizonyítványok: Görgey Géza 90.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 90.-94.; <br> 7. szám <br> Elnöki körlevél: Bernáth Aladár 73.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: 74.-78. <br> 8. szám <br> Elnöki körlevél: Bernáth Aladár 96.; Az 1879. évi XXXI. t.-cz.-ben előírt kivételes intézkedések életbeléptetése: Görgey Géza 97.; A keleti marhavész elleni intézkedések foganatosítása: Görgey Géza 98.; A m. kir. állatorvosok résazére előfogat kirendelése: Görgey Géza 99.; Az Ausztriával való hivatalos levelezés portómentességének megszüntetése: Bernáth Aladár 100.; <br> 9. szám <br> A vármegye 1919. évi zárszámadása: Bernáth Aladár 103.; Néhai Bajusz Andor szerencsi főszolgabíró özvegyét megillető nyugdíj és neveltetési járulék megállapítása: Görgey Géza 104.; Kotolics János útbiztos nyugdíjazása: Görgey Géza 104.; Rákóczy József közig. tanfolyam hallgató egri lakos segély iránti kérvénye: Görgey Géza 105.; Marhavész szempontjából kiadott húsvizsgálati rendelet módosítása: Bernáth Aladár 106.; A meg nem szállott országrészbe menekültek jelentkezése: Bernáth Aladár 106.; A m. kir. miniszterium 1182/1921. M. E. számú rendelete: Gróf Teleki s. k. 107.; A „Vármegye” cimű közigazgatási szaklap ajánlása: Bernáth Aladár 110.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 111.-112. <br> 10. szám <br> A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 31665/1921. F. M. sz. rendelete: Dr. Mizsák József 113.; A Vereczkén megállapított keleti marhavész: Bernáth Aladár 120.; „A jegyzőképzés reformja” című könyv kiadásának támogatása: Bernáth Aladár 122.; Községi (városi) erdők fatermékeinek értékesítése: Bernáth Aladár 123.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 124. <br> 12. szám <br> A faszállításokra vonatkozó kivételes intézkedések életbeléptetése ügyében kiadott 6511/1920. számú K. B. rendelet: Bernáth Aladár 133.; Községi (városi) erdők fatermékeinek értékesítése: Bernáth Aladár 134.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 135.-136. <br> 13. szám <br> Dr. Fried Samu sátoraljaújhelyvidéki körorvos nyugdíjazása: Mattyasovszky Kálmán 137.; Az utcák, terek naponkénti öntözése: Bernáth Aladár 138.; A nem hivatalos legénységi állományú katonákból lett hadirokkantak, elesett, eltűnt vagy elhalt katonák hátrahagyott özvegyei és árvái támogatása: Bernáth Aladár 139.; Felhívás: Bernáth Aladár 147.; Körrendelet: Bernáth Aladár 148.; Útmutatás a varjak és szarkák foszforszörppel való irtása tárgyában 149.; Hegyessy Béla tokaji közgyám kérvénye ingatlan eladás iránt: Pintér István 150.; Árverési hirdetmény 151.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 152.-154. <br> 15. szám <br> Polgári egyéneknek katonai sapka viselésétől való eltiltása: Bernáth Aladár 175.; Az állandó széntermelő munkások erdei üzemeknél baló alkalmazásának eltiltása: Bernáth Aladár 176.; Belföldi közigazgatási hatóságoknak a Magyarországban működő külképviseleti hatóságokkal való érintkezése: Bernáth Aladár 177.; A kivándorlásról szóló 1909. évi II. T.-c. 50. §-ában említett postai küldemények lefoglalása, illetőleg azok kézbesítése körüli eljárás: Görgey Géza 177.; Járványos nyirok érgyulladás rendelet módosítása: Bernáth Aladár 178.; A M. kir. Földmívelésügyi Miniszter 40863. sz. rendelet módosítása: Bernáth Aladár 179.; Dr. Tury Zoltán pénzügyminiszteri osztálytanácsos szerkesztésében megjelenő „Az Adó” czímű szaklap ajánlása: Bernáth Aladár 180.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 181.-184. <br> 16. szám <br> Járványos nyirokérgyulladásban szenvedő lovak egyezség útjáni kisajátitása és értékesítésére vonatkozó F. M. rendelet: Dr. Mizsák József 185.; A vármegyei, városi és községi pótadók előírásánál és levonásnál a fillérek elhagyása: Bernáth Aladár 186.; A tenyészbénaság bejelentése, kancák megvizsgálása és zugmének kinyomoztatása: Dr. Mizsák József 187.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 188.-192. <br> 17. szám <br> A cserépkályhák tisztítása és javítása: Görgey Géza 193.; A nyugat magyarországi vármegyékbe szánt üszők szállítása: Bernáth Aladár 194.; A „Vasárnapi Könyv” c. ismeretterjesztő hetilap ajánlása: Bernáth Aladár 195.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 195.-199. <br> 18. szám <br> Elnöki körlevél: Bernáth Aladár 201.; A kir. erdőfelügyelőség javaslata az erdőkben való tüzelés és gyakran előforduló erdőégések tárgyában: Bernáth Aladár 203.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 206.-208.; <br> 19. szám <br> Cselédügyek intézése: Görgey Géza 209.; A közigazgatási hatóságok, mint rendőri büntető bíróságok hatáskörébe utalt kihágási ügyekben hozott jogerős büntető ítéletek végrehajtása: Görgey Géza 210.; Versenytárgyalási hirdetmény: Virányi 211.; Árverési hirdetmény: 212.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 218.-219.; <br> 20. szám <br> Mezei csendőrség felállítása tárgyában hozott 67/3384-1921. számú törvényhatósági határozat: Bernáth Aladár 215.; Tállya községben Lavotta Józsefet, Kossuth Lajost, Zempléni Árpádot és Bernáth Bélát ábrázoló szobormű felállítása: Biringer Gyula 216.; A sátoraljaújhelyi „Erzsébet” közkórház 1921-1922. évi pótköltségvetése: Biringer Gyula 217.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 218.-222. <br> 23. szám <br> A postai díjmentesség megszüntetése tárgyában a kir. erdőfelügyelő 1457/1921. Ef. számú előterjesztése: Thurányszky László 251.; A karos- páczin- damóczi útvonalak kiépítésére államsegély: Biringer Gyula 252.; A törvényhatósági útkaparóknak kölünleges foglalkoztatása esetén felszámítható élelmezési pótdíjai: Biringer Gyula 254.; A póstai díjmentesség megszüntetéséről szóló 1921. évi XXI. t cz. végrehajtása: Bernáth Aladár 255.; Vegykísérleti, illetve vegyvizsgáló állomások körzetének újból való megállapítása: Dr. Mizsák József 258.; Betegdések portómentes bejelentése: Bernáth Aladár 259.; A közigazgatási tisztviselőknek a közönséggel való érintkezése: Bernáth Aladár 259.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 261. <br> 30. szám <br> Dókus Gyula alispán nyugdíjaztatása iránti kérelme: Mattyasovszky Kálmán 311.; Körrendelet: Bernáth Aladár 313.; 4000/1920. B. M. res. számú rendelet kiegészítése: Dr. Mizsák József; Hadiárvák és hadirokkantak gyermekei részére ösztöndíjak engedélyezése: Bernáth Aladár 314.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 315.-317. <br>

People

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1920-01-01
 • Temporal:

  • 1920.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use