Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 77.7 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 77.7 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1927. XXVI. évfolyam 7. szám

Description

  • Vármegyei Hivatalos Lap,1927 XXVI. évfolyam <br> 1927.január 17. 1. szám <br> Zemplén vármegye 1927. évi közuti költségelőirányzata 1; Az "Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez" című folyóirat fenntartására való segély kiutalása 10; Alberth Ilona ny. nyugdíjas kegydíj iránti kérvénye 10; A vármegyei tisztviselőknek, segéd, kezelő és szolgaszemélyzet részére karácsonyi segély megszavazása 11; A kéményseprési díjaknak megállapítása 13; Az influenza megbetegedések bejelentése 14; Körrendelet influenza bejelentése ügyében 15; A vámszedési jogok alapján szedendő vámdíjaknak pengő értékben való megállapítása 16; Hirdetmények 17; Körözések 18; <br> 1927. február 3. 2. szám <br> A szerencsi, sárospataki, és a bodrogközi járások főszolgabiráinak autóvásárlási ügye 23; A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének sátoraljaujhelyi v ezetősége által "Napközi Otthon" létesítése 24; A Magyar Turista Egyesület hegyaljai osztályának kérelme 2000 pengő megszavazása iránt 25; Vitéz Füzesséry Sándor tb. szolgabiró működési pótlék iránti kérelme 26; A vármegyei ebadó felemelése 27; A mételykor ellen használt Distól nevű szer árának megállapítása 28; Személyi hírek 29; Hirdetmények 29; Körözések 34; <br> 1927. február 17. 3. szám <br> A m. kir. államépítészeti hivatal tisztviselőinek rendkívüli munkadíja 35; Személyi hírek 36; Hirdetmények 37; <br> 1927. február 28. 4. szám <br> Sátoraljaujhely r.t. város gyámpénztárának 1925. évi számadás mérlege 41; A szerencsi járás orvosi köreinek megosztására vonatkozó szabályrendelete 43; Az erdő, kopár és vizmosásos területek legeltetésének szabályozása 46; A telekkönyvben erdőként nyilvántartott, de már hosszabb idő más művelési ágban használt területek elidegenítése 48; hirdetmények 50; <br> 1927. március 10. 5. szám <br> Az erdő, kopár és vizmosásos területek legeltetésének szabályozása 53; Pengő alapon egybeállított uj erdei érték-és árszabályzat jóváhagyása 55; A Magyar Vörös Kereszt Egylet és az Amerikai Nemzeti Vörös Kereszt között kötött egyezmény közhírré tétele 55; Erdei érték és árszabályzat Zemplén vármegye egész területére ; Girincs község tulajdonát képező u.n. "Girincsi" vámoskomp vámszedési jogának meghosszabbítása s ezzel kapcsolatosan az eddigi vámdijtételek felemelése 57; Sajtóhiba kiigazítás 58; Hirdetmények 59; <br> 1927. március 14. 6. szám <br> Az erdő, kopár és vizmosásos területek legeltetésének szabályozása 62; Hirdetmények 63; Körözések 66; <br> 1927. március 23. 7. szám <br> Elnöki körlevél 71; A Városok és Vármegyék Mentőegyesületébe való belépés 73; "Hungária" magyar tengerhajózási vállalat alapítása 75; Körözések 76; <br> 1927. március 31. 8.szám <br> Dr. Takácsné dr. Welinszky Róza zemplénagárdi gyakorló orvosnő szakorvosi cím használata 79; Hirdetmények 81; Körözések 82; <br> 1927. április 14. 9. szám <br> A váemegye alispánjának előterjesztése két utbiztos részére motorkerékpár engedélyezése iránt 85; A Cigánd-Ricse-Semjéni vicinális közut földmunkálataira államsegély kérelmezése 87; Özvegy Sivák Józsefné vármegyei irodasegédtiszt özvegye kegydíj iránti kérelme 88; Alispáni előterjesztés a Bodroghíd vámszedésének jogi iránt 89; A sátoraljaujhelyi Köztemető lévő hősi és hadifogoly halottak sírjainak rendbentartása, valamint megfelelő siremlékkel való ellátása 90; Font-sterling kölcsön 2.ik részletének igénybevétele 90; Az alsóberecki-i Bodrog komp eladásának engedélyezése 91; Dr. Macsotay József szakorvosi címe 92; Az országgyűlési képviselő vűálasztók összeírásával megbizottak munkadíjának kiutalása 93; Személyi hírek 93; Hirdetmény 95; Körözések 97; <br> 1927. április 28. 10. szám <br> "Distol" mételykór elleni szert használó kisgazdák részére beszerzési segély kiutalása 99; Figyelmeztető tábla a káromkodás ellen 100; " Magyarország helységnévtára" cimű statisztika hivatali kiadvány megrendelése 101; Személyi hírek 103; Dr. Markó Jenő: "Aktuális gondolatok a közigazgatás reformjához" cimű műve 107; Terv-pályázati hirdetmény 108; Körözések 111; <br> 1927. május 9. 12. szám <br> Elnöki körlevél 116; Hirdetménye 117; <br> 1927. május 20 13. szám <br> A gyámpénztári pénzkezelésről szóló szabályrendelet 119; Szabályrendelet a pénzkezelési rendszerről 120; Kötelezvénye 124; A Vármegyei Hivatalos Lap előfizetési dijának mérsékelt felemelése 128; Értesítés 129; <br> 1927. május 31. 14. szám <br> A vármegyei háztartási alap 1926. évi zárószámadására vonatkozó javaslat 131; A vármegyei gyámpénztár 1926. évi számadási mérlege 134; Orvosi körök székhelyének megállapítása 136; A Balatoni Szövetség kérelme tagjai sorába való belépés tárgyában 138; A fagykárok által okozott károsodások csökkentése 139; Baróti Gáll Imre " Méhtenyésztés" cimű művének ajánlása 141; Hirdetmény 141; Körözések 143; <br> 1927. junius 9. 15. szám <br> A gazdasági irányu továbbképző népiskolák gyakorlóterületeinek nyilvántartása 149; Községi vadászterületek bérbeadására vonatkozó intézkedések 150; A siketnéma tankötelesek adatainak közlése 151; Hirdetmények 152; <br> 1927. junius 21. 16. szám <br> Elnöki körlevél 159; Az 1927/28. tanév előkészítése 161; Hirdetmények 164; Körözések 166; A vármegyei ebtartási szabályrendelet módosítása <br> 1927. julius 6. 17. szám <br> A Cigánd-Ricse-Semjéni vicinális közut földmunkáira kért 8000 pengő kölcsön engedélyezési feltételeinek elfogadása ; a Sátoraljaujhelyi Atletikai Club lawn-tennis vándordíj iránti kérelme 171; A sátoraljaujhelyi járás főszolgabirájának részére gépkocsi beszerzésének engedélyezése 171; Virágh Ferenc vármegyei segédtiszt működési pótléka 172; A tokaji vasuti állomásho vezető hozzájáró utnak vámszedési jog vámtárgyai közül való kihagyása 173; Felhívás 175; Hirdetmények 177; <br> 1927. julius 26, 18, szám <br> Szabályrendelet a vadászati jog bérbeadásáról és gyakorlásáról 179; Szabályrendelet vadászati jog bérbeadásáról és gyakorlásáról 179; Bérleti szerződése 184; Sátoraljaujhelyi r.t. város székhellyel a város területére kiterjedő hatáskörrel egy " Vármegyei Védőnői" állás szervezése 187; Hirdetmények 189; Körözések 194; <br> 1927. augusztus 8. 19. szám <br> A vármegye területén engedéllyel bíró bérkocsik viteldijának megállapítása 199; Dr. Puky Endre II. cserkész kerületi elnök a táborzás költségeihez való hozzájárulásai kérelme 202; A vármegyei gyámpénztárban kezelt dollárok dollár-betétként és dollár-kamat mellett leendő elhelyezése 203; A sárospatak-alsóhatári u. n. 10. öles ut jókarba hozatali költségeihez való hozzájárulása 205; A törvényhatóságnál örzőtt anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonatok kiállítása 206; A jelentési határidők uj szabályozása és a határidő elmulasztása esetén követendő eljárás 208; Bodrogzsadány község kompvámszedési jogának megszüntetése 210; A Prohászka Ottokár Szoborbizottság gyűjtési akciójának támogatása 211; Személyi hírek 211; Hirdetmények 212; Körözések 216; <br> 1927. augusztus 27. 20. szám <br> A tarcal-pthrügyi vicinális közut kezdő szakaszának a vicinális közutak hálózatából való kihagyása 219; Az "Erzsébet" közkórház alapszabály-tervezete 221; özv. Nádassy Bertalanné kegydíj iránti kérelme 221; Hozzájárulás a "Napközi Otthon" fenntartási költségeihez. 222; A vármegyeháza Bercsényi uccai részének bérlakássá való átalakítása 223; Dr. Fokányi László "Állategészségügyi rendeletek és civi határozatok" című művének megrendelése 224; A Vakokat Gyámolító Országos Egylet anyagi támogatás iránti kérelme 225; A Miskolcon felállítandó 10. honvéd gyalogezred emlékszobrának költségeihez való hozzájárulás 225; Hirdetmény 227; Körözések 230; <br> 1927. Szeptember 5. 21. szám <br> Körrendelet 235; "Közigazgatási Évkönyv és Előjegyzési Szaknaptár" 1928. évi évfolyamának ajánlása és előfizetése 236; Hirdetmények 237; Körözések 239; <br> 1927. szeptember 15. 22. szám <br> Hirdetmény 243; Körözések 245; <br> 1927. szeptember 22. 23. szám <br> Elnöki körlevél 242; A földbirtokreform során létesült uj házhelytelepek tanköteleseinek beiskolázása 245; A 60.154. számu bevételi csekkszámla megszüntetése 245; Körözések 246; <br> 1927. október 10. 24. szám <br> Sátoraljaujhely r.t. város gyámpénztárának számadási mérlege 249; A gyámpénztári pénzek 1928. évre való kamatozó elhelyezése 251; A központi közigazgatás segédhivatali teendőinek zavartalan ellátása 252; Körözések 255; <br> 1927. október 18. 25. szám <br> A th. közutakon felállítandó veszélyt jelző táblák felerősítési pótköltsége 257; Az "Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez" c. folyóirat segélyezése 258; Dr. Szent-Györgyi Zoltán vármegyei helyettes árvaszéki elnök működési pótléka 260; Körözések 261; <br> 1927. október 24. 26. szám <br> Zemplénvármegyének a gyámpénztári kezelési rendszerről, a gyámpénztárban kezelt pénzek gyümölcsöztetéséről és a tartalékalap javára levonható jutalékokról szóló szabályrendelet 269; Költségvetési előirányzat a vármegye 1928. évi kiadásairól 278; A vármegyei számvevőség javaslata a törvényhatóság kezelése alatt álló pénzeknek az 1928. évre leendő kamatozó elhelyezése tárgyában 285; Hirdetmények287; <br> 1927. november 10. 27. szám <br> Dr. Osváth Dezső bodrogközi j. főszolgabíró pénzintézeti tisztség viselésének engedélyezése 293; A Franck-pótkávé ajánlása 294; A Balatonfüred fürdői üdülőház téli időszakra való igénybevétele 295; Körözések 296; Külön melléklet: Zemplén vármegye Szabályrendelete az orvosi körök megoszlásáról ; <br> 1927. november 12. 28. szám <br> Zemplén vármegye 1928. évi közuti költségelőirányzata <br> 1927. november 25. 29. szám <br> Elnöki körlevél 303; Az 1926/1927 tanév iskolamulasztási birságpénzek elszámolása 304; Hirdetmények 305; Körözések 306; <br> 1927. december 9. 30. szám <br> A m. kir. kereskedelemügyi miniszter leirata vármegyei font-sterling kölcsön tárgyában 309; Az Erzsébet közkórház 100.000 pengős függő kölcsön felvétele tárgyában 310; A vármegye főispánjának kezdeményezése a vármegyei tisztviselők karácsonyi segélye tárgyában 311; Az állami ellátás alatt álló erdők és kopár vizmosásos területek kezeléséért az 1928. évebn fizetendő járulékok megállapítása 312; Körözések 314; <br> 1927. december 15. 31. szám <br> Elnöki körlevél 317; A községi, kör és segédjegyzői nyugdíjasok arcképes vasuti igazolványai után fizetendő térítmény jóváhagyása 319; A m. kir államépítészeti hivatal tisztviselőinek karácsonyi segélye 320; Hirdetmények 322; Körözések 323; <br> 1927. december 28. 32. szám <br> Főápolónői állás szervezése az "Erzsébet" közkórháznál 325; A vármegye törvényhatóságának az Országos Gyermekvédő Liga tagjai sorába való belépése 328; A gyámpénztári pénzeknek hivatalos váltó kamatláb megállapítása 328; A "Közgazdasági Értesítő"ben való hirdetmények közzététele 329; Iparkamarai illetékek kivetése 330; Hirdetmények 331; Körözések 332 <br> 1927. december 31 33. szám <br> A vármegye 1928. évi közuti költségelőirányzata 333; A vármegyei nyugdíjasok karácsonyi segélye 343; Hirdetmények 344; <br>

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1927-01-01
 • Temporal:

  • 1927.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use