Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 91.5 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 91.5 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1925. XXIV. 25. szám

Description

  • 1925 január 7. 1. szám<br> A törvényhatósági utalap kiadásainak fedezésére engedélyezett 250 millió korona előleg felhasználása 1; A Földmivelésügyi Miniszter Ur rendelete, melyben a szarvasmarha, sertés és juhtenyésztésről szóló szabályrendelet átvizsgálására és ujjáalakítása iránt hívja fel a vármegye közönségét 2; A m. kir. belügyminiszter Ur intézvénye a vármegyei építkezési szabályrendelet módosítása iránt 3; A Kereskedelemügyi Miniszter Ur rendelete a kéményseprési alapdíjak felemelésének ügyében 4; A népjóléti és munkaügyi miniszter által engedélyezett 1540 millió előleg felhasználása ügyében 5; A vármegye alispánjának a vármegye kezelése alatt álló pénzek 1925. évre leendő gyümölcsöző elhelyezése tárgyában 6; A vármegye 1925. évi dologi szükségleteinek árlejtéses ajánlatok felbontására alakított bizottság javaslata 8; Zemplén vármegye Számonkérőszékének 1924. évi december hó 17-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 9; Jegyzőkönyv 10; A vármegye közigazgatási bizottságának határozata, amellyel a vármegye a vármegye 1925. évi közuti költségelőirányzat 11; A magyar királyi államépítészeti hivatalnak Nyíregyháza 21; Valamennyi járás főszolgabírájának, Sátoraljaujhely r.t. város polgármesterének valamennyi jegyző urnak és községi elöljáróságnak 22; Hirdetmények 24; Körözések 25; <br> 1925. január 28. 2. szám<br> Hirdetmény 29; A gyümölcsözőleg elhelyezett vármegyei pénzek évi 50% kamatlábát 20% való leszállítása 30; Körözések 34; <br> 1925. febr. 2. 3. szám<br> Elnöki körlevél 37; A vármegye alispánjának előterjesztése a községi és körorvosok fuvar utiáltalányának felemelése tárgyában 38; Körözések 39; <br> 1925. február 16. 4. szám<br> A vármegye alispánjának előterjesztése a vármegyei lótenyésztési szabályrendelet ügyében 41; Toborzási felhívás 43; Hirdetmény 44; Körözések 45; <br> 1925. március 2. 5.szám<br> Valamennyi vármegye közönségének 50; Hirdetmények 52; Körözések 55; <br> 1925. március 10 6. szám<br> Elnöki körlevél 59; Sátoraljaujhely r.t. város polgármesterének 61; Főszolgabíró Urnak 69; Körözések 63; <br> 1925. március 24. 7. szám<br> Határozat 65; Dr. Weisz Bertalan értesítése 66; Körözések 67; Hirdetmény 69; <br> 1925. április 7. 8. szám<br> Zemplén vármegye számonkérőszékének 1925. március 18-án felvett jegyzőkönyve 74; A debrecen Kálvineum igazgatótanácsának kérvénye Nyíregyházán létesítendő árváház építési költségeihez való hozzájárulás tárgyában 75; Bernáth Béla főszolg. és társai beadott kérvénye a hajdui állások visszaállítása iránt 76; Pápay Sándor tiszaluci utbiztos segély iránti kérvénye 77; Hozzájárulás gróf Tisza István és Tisza Kálmán emlékszobrához 78; Sátoraljaujhely r.t . város gyámpénztári mérlege 79; Hirdetmények 84; Körözések 85; <br> 1925. április 8. 9. szám<br> Elnöki körlevél 89; Körözések 90; <br> 1925. április 21 10. szám<br> Mariházy Miklós sátoraljaujhelyi anyagi támogatása iránt 91; Hirdetmények 98; Körözések 99; <br> 1925. május 4. 11. szám<br> A vármegyei ebtartási szabályrendelet módosítása tárgyában 101; Figyelmeztetés 104; Hirdetmények 104; Körözések 106; <br> 1925. május 13, 12. szám<br> Körrendelet 109; Körözések 112; <br> 1925. május 30 13. szám<br> Elnöki körlevél 113; Hirdetmények 114; Körözések 114; <br> 1925. junius 3. 14.szám<br> Körözések 117; <br> 1925. junius 3. 14.szám<br> Körözések 117; <br> 1925. junius 18. 16. szám<br> Elnöki körlevél 123; Hirdetmények 125; <br> 1925. julius 3. 17. szám<br> Olvashatatlan 129; A soproni Magyar Férfidalkör aug. hó 14.-17. napján rendezendő dalosversenyre a vármegye közönsége és alispánja meghívása ügyében 130; Az Erzsébet közkórház előterjesztése egy laboratórium felépítése ügyében 131; Hirdetmények 132; Körözések 133; <br> 1925. julius 10. 18. szám<br> Hirdetmény ek 135; Körözések 136; <br> 1925. julius 16. 19. szám<br> A Számvevőségi Tisztviselők Orsz. Egyesületének kérelme egy Otthon létesítésének támogatása ügyében 139; Az Orsz. Siketnéma-Otthon kérelme anyagi támogatása ügyében 140; A Vakokat Gyámolító Orsz. Egylet kérelme anyagi támogatása ügyében 141; Az alispán előterjesztése a törvényhatóság utalapjának terhére illetményt élvező alkalmazottak előlege ügyében 142; Zemplénvármegye alispánjának jelenése a pásztorokról szóló szabályrendelet ügyében 143; A vármegye alispánjának előterjesztése Balogh Antal vármegyei számvizsgáló tűzkárosult segélyezése ügyében 143; Hirdetmény 145; Hirdetménye 146; Körözések 149; <br> 1925. augusztus 3. 20. szám<br> Meghívó 151; A nemzetgyűlés elnökének megkeresése gróf Kreiter féle Kossuth ereklyék megvételéhez anyagi hozzájárulás ügyében 153; Nyilatkozat (másolat) 156; Hirdetmények 157; Statisztikai adatok a harmadik méhészeti kereletről 158; Körözések 159; <br> 1925. augusztus 17. 21. szám<br> Nagyságos Cseh István úrnak 163; A vármegyei Erzsébet közkórház kórházi bizottságának előterjesztése a kórházi állandü alkalmazottai részére 15 százalékos fizetési előleg ügyében 164; A vármegye kórházi bizottságának előterjesztése egy kórbonctani és serologiai főorvosi állás szervezése ügyében 165; Körrendelet 166; Körözések 167; <br> 1925. augusztus 30. 22. szám<br> Körendelet valamennyi községi és körjegyzőnek 172; közlemény: A m. kir. földművelésügyi miniszternek 47.000.-1925. számu rendelete a tejipari üzemeknél alkalmazott kistejgyüjtő- és fölöző állomas, továbbá a turógyártó üzemvezetési szóló képesítés megszerzése tárgyában 173; Hirdetmények 175; Körözések 176; <br> 1925. szeptember 10. 23. szám<br> Olvashatatlan! 180; Körözések 181; <br> 1925. szeptember 15. 24. szám<br> Olvashatatlan 183; Személyi hírek 186; Körözések 187; <br> 1925. szeptember 21. 25. szám<br> Elnöki körlevél 191; Zemplén vármegye tűzrendészeti szabályrendelete 195; Valamennyi járás főszolgabírájának 220; Hirdetmény 223; Körözések 224; <br> 1925. október. 1. 26. szám<br> A vármegye székházához szükséges helyreállítási, átalakitási és pótépitkezési munkálatok segélyezése 225; Körrendelet . Korlátozások behajtása körüli eljárás 227; Hirdetmények 228; Körözések 229; <br> 1925. október 13. 27. szám<br> Alispán bejelentése Téglás Lajos ny. napidíjas temetési költsége ügyében 231; Dr. Löcherer Lőrincs kérvénye a tiszti főorvosi lakásban való meghagyása ügyében 232; Belügyminiszterium leirata a vármegyei székház építi alap létesítése tárgyában 232; Valamennyi járási főszolgabíró úrnak, Sátoraljaujhely r. t. város polgármesterének 233; M. kir. államvasútak igazgatóságának 233; Személyi hír 536; <br> 1925. október 20. 28.szám<br> Olvashatatlan 239; A vármegye alispánjának előterjesztése a Vármegyei Hivatalos lap előfizetési díjának felemelése ügyében 240; A vármegye alispánjának javaslata a főszolgák részére beszerzendő gépkocsik ügyében 240; A vármegye árvaszékének határozati javaslata a várm. gyámpénztár pénzkészleteinek a 1926. évre való kamatozó elhelyezése tárgyában 241; A Zemplénvármegyei iskolánkivüli Népművelési bizottság kérelme 1000 arany korona megszavazási iránt 243; Háztartási költségvetés 244; A vármegye árvászékének határozati javaslata a vármegyei gyámpénztár 1924. évi mérlege tárgyában 250; A vármegye alispánjának előterjesztett javaslata a vármegye kezelése alatt álló pénzeknek az 1926. évre való kamatozó elhelyezése tárgyában 252; A Ronyva és Bodrogvidéki ármentesítés és lecsapolás költségeihez való hozzájárulás 254; A vármegye székházánál szükséges helyreállítási, átalakításai és pótkzelési munkálatok engedélyezése 256; A törvényhatósági utalap terhére illetményt élvező alkalmazottak előleg utalása 257; A vármegye alispánjának előterjesztése Thuránszky László ny. főispán életnagyságú arckép megfestése ügyében 258; A vármegye székházánál szükséges helyreállítási, átalakítási és pótkezelési munkálatok engedélyezése 256; A törvényhatósági utalap terhére illetményt élvező alkalmazottak előleg utalása 257; A vármegye alispánjának előterjesztése Thuránszky László ny. főispán életnagyságu arckép megfestése ügyében 258; Hirdetmének 259; Versenytárgyalása 260; Körözések 261; Körözések 261; <br> 1925. október 31. 29. szám<br> A vármegye alispánjának jelentései magánmunkálatok díjtételei ügyében 263; Radácsy György szerencsi szolgabíró bejelentése a Hangya igazgatósági tagjává történt megválasztása ügyében 264; Dr. Szabó Sándor kérelme a Pénzügyi Közigazgatás c. törvénytervezet kinyomtatása céljára 5 millió korona kiutalása ügyében 264; Valamennyi községi és körjegyzőnek. Székhelyeiken. 266; M.Kir. erdőhivatal 270; Hirdetmények 272; Körözések 273; <br> 1925. november 14. 30. szám<br> Elnöki körlevél 279; A vármegyei személyszállító gépkocsi fentartásáról szóló szabályzat tervezete 280; Szabályrendelet Zemplén vármegye törvényhatósága tulajdonát képező vármegyei személyszállító gépkocsi igénybevételéről és fentartásáról 281; Hirdetmény 284; Körözvények 285; <br> 1925. november 23. 31. szám<br> Sajtóhiba 287; A vármegye alispánjának előterjesztése a "Zemplén könyvnyomda és Lapkiadó részvénytársaság" 60 darab részvényének átvétele ügyében 289; A vármegye alispánjának jelentése a választó kerületekben megüresevett választott bizottsági tag helyének betöltése tárgyában 190; Hirdetmény 293; <br> 1925. december 3. 32. szám<br> Elnöki körlevél 295; A vármegye alispánjának javaslata a háztartási alapnál elért megtakaritások mikénti felhasználása ügyében 297; Gróf Hoyos Viktor és Bernáth Béla főszolgabírák beadványa gépkocsik beszerzése ügyében 298; A kereskedelemügyi miniszter leirata várm. utbiztosok és utkaparók özvegyeinek és árváinak ellátása ügyében 300; A vármegye alispánjának javaslata egy kapusi állás szervezése tárgyában 301; Dr. Győző Nándor gyakorló orvos, tiszaluci orvos kérvénye szakorvosi cím használatának engedélyezése iránt 302; Árlejtési hirdetmény 303; Körözések 304; <br> 1925. december 11. 33. szám<br> A Kereskedelemügyi miniszter úr rendelete az alsóbereczkii Bodroghíd építésére engedélyezendő kölcsön ügyében 307; A vármegye alispánjának előterjesztése a bodrogközi vasut üzemének biztosítása ügyében 309; Hirdetmények 311; Hirdetmény A postahivatalban megkezdődött a rádió-engedélyokiratok kiadása 312; <br> 1925. december 17. 34. szám<br> A vármegye közigazgatási bizottságának határozata a vármegye 1926. évi közuti költségelőirányzatának megállapítása tárgyában 316; A vármegye alispánjának javaslata a nyugdíjas tisztviselők és özvegyek részére 25 millió korona segély kiutalása ügyében 324; A vármegye alispánjának javaslata a m. kir. államépítészeti hivatal tisztviselőinek segélyezése tárgyában 325; A vármegye alispánjának előterjesztése a Hivatalos Lap előfizetési díjának ujabb megállapítása ügyében 326; A vármegye alispánjának előterjesztése a várm. tisztviselők részére árvaház és Otthon létesítéséhez 300 drb. 20000 kor. értékű sorsjegy megvásárlása ügyében 327; A vármegye alispánjának előterjesztése a törvhatósági utalap bevételeinek gyarapítása ügyében 328; Hirdetmények 332; <br> 1925. december 31. 35. szám<br> A vármegye alispánjának előterjesztése az orvosi körök megosztása tárgyában 337; Huber Imre kegyesrendi házfőnök kérelme a sátoraljaujhelyi kegyesrendi reálgimnázium anyagi támogatás ügyében 338; A szerencsi Általános Ipartestület kérvénye székháának építési költségeihez hozzájárulás ügyében 339; Határozat 341; Hirdetmények 341; Körözések 343; <br>

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1925-01-01
 • Temporal:

  • 1925.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use