Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 127 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 127 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Görgey Géza / szerkesztő

1907. VI. évfolyam 11. szám

Description

  • Vármegyei Hivatalos lap 1907. 1. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának Sátoraljaújhelyben, 1906 évi december hó 18-án tartott rendes közgyűléséből - Görgey Géza 1.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az 1907. évi fedeztetési ménállomások – Bernáth Aladár 2.; Földm. miniszter úr f. évi 85075. sz. körrendelete a kártékony hernyók, valamint a vértetű és darazsak irtása tárgyában – Bernáth Aladár 3.; Általános jellegű, további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Egészség- Naptár ajánlása – Bernáth Aladár 6.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények, Árverési hirdetmény 6.-8.; 2. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Az „Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez című” folyóirat megrendelése az 1905. évre – Bernáth Aladár 9.; Gyámpénztári pénzkészletnek a pénzintézeteknél való elhelyezése – Bernáth Aladár 10.; A vármegyei utbiztosok 1906. évi jutalmazása – Isépy Zoltán 10.; Az 1905/906. évi nemzeti ellenállás története mű megrendelése – Bernáth Aladár 11.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Tíz bába ösztöndíj engedélyezése – Bernáth Aladár 12.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Valamennyi elsőfokú iparhatóságnak – Bernáth Aladár 12.; Wodiáner F. és fiai cégnek kérvénye a „Friss Ujság” és „Ejnye be jó” című krajcáros politikai napi lapok utcai elárusítása – Bernáth Aladár 13.; Kereskedelemügyi magy. kir. miniszter körrendelet a kisebb adózóknak az útadó minimummal kétszeresen megróvása tárgyában – Bernáth Aladár 14. Személyi hírek: Anyakönyvvezető helyettesek kinevezése 15.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések : Körözvények, Versenytárgyalási hirdetmény, Pályázati hirdetmények, Árverési hirdetmény15.-20.; 3. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Zemlén vármegye törvényhatósági bizottságától: Isépy Zoltán 21.; A bodrogközi th. utakon lévő társulati csatornahidak újjáépítése – Isépy Zoltán 23.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Zemplén vármegye alispánjától valamennyi I. fokú iparhatóságnak! – Bernáth Aladár 25.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Zemplén vármegye alispánjától valamennyi főszolgabírójának és Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterének – Molnár 27.; A gőzhajózás alkalmazottainak esetleges letartóztatása – Bernáth Aladár 28.; Az 1906. évi december hó 28-án megtartott teljes ülés jegyzőkönyve – Pintér István 28.; Az állandó ménlovak szétosztása – Bernáth Aladár; Az amerikába távozók által kiállítandó vagyonkezelésre vonatkozó meghatalmazások – Pintér István 30. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: Körözvények, Pályázati hirdetmények, Hirdetmény, Árverési hirdetmény 30.-36.; 4. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A községi és körjegyzők nyugdíjazásáról szóló szabályrendelet módosítása – Görgey Géza 37.; Pótszabályrendelet: A községi és Körjegyzők nyugdíjazásáról, valamint ezek özvegyei és árvái ellátásáról szóló 552/1904 számú vármegyei szabályrendelet kiegészítéséről illetőleg módosításáról – Dókus Gyula 37.; A kőszegi elöljárók szabadság idejének engedélyezése – Görgey Géza 38.; a bodrogközi th. utakon lévő társulati csatorna-hidak újjáépítése – Isépy Zoltán 39.; Az alpok pénzkezelésének gyümölcsöző elhelyezése – Bernáth Aladár 41.; Az alsó-gyertyáni vámos-hídon a vámszedési jog gyakorlásának 1913. év végéig történt engedélyezésére vonatkozó miniszteri intézmény – Isépy Zoltán 42.; Monok és Bekecs községek faiskola ügye – Görgey Géza 43.; Háztartási alap 1907. évi pótköltségvetése – Bernáth Aladár 43. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A gazdasági munkaszerződések mi módon megkötése – Bernáth Aladár 44.; A Belügyi és Rendőri Közlönynek 1907. évre leendő megrendelése – Dókus Gyula 46.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: 46.; Némely kihágási ügyek minősítése – Bernáth Aladár 49.; Az ungvári kir. bábaképző-intézet ügyrendjének kivonata 49.; A Magyar Kiviteli és Csomagszállítási Részvénytársaság kérvénye a „Nap” és „Polgár” politikai napilapok utcai elárusítása uránt – Dókus Gyula 50. Személyi hírek: Anyakönyvvezető helyettesek kinevezése 51.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 51.-58.; 5. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A siketnémák „Lázár András” áll. s. intézezének kérelme segélyezés iránt – Dr. Bessenyey Zénó 61.; Molnár Béla gálszécsi lakosnak, mint a szerencs-hidasnémeti h. é. vasút előmunkálati engedélyesének kérvénye a hozzájárulás határidejének meghosszabbítása iránt – Isépy Zoltán 62.; Az ungvári államilag segélyezett siketnémák intézetének anyagi támogatása – Görgey Géza 63.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: 118956/898. sz. belügyminiszteri rendelet végrehajtásának megsürgetése – Bernáth Aladár 64.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Az alkoholellenes mozgalmat szolgáló folyóirat ajánlása – Thuránszky László 64.; A Magyar Hírlap kiadóhivatalának kérvénye a „Friss Újság” és „Magyar Hírlap” című politikai napilap utcai elárusítása iránt – Bernáth Aladár 65.; A községi anyakönyvi kerületek székhelyén kívül vezetendő párhuzamos (B) anyakönyvek engedélyezése – Bernáth Aladár 66. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 67.-71.; 6. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Kivándorlóknak külföldön lakó családtagjai által küldött hajójegyek szabálytalan záradékolása – Dókus Gyula 73.; A 2%-os vármegyei nyugdíj pótadó megszavzása – Thuránszky László 74.; Gálos Elemér gyógyköltsége – Bernáth Aladár 74.; Szőlővessző és oltmányok kedvezményes áron való kiosztása – Dókus Gyula 74.; A járási főszolgabíráknak távolsági térképekkel való ellátása – Dókus Gyula 75.; Az 1906. évi tvhatósági útadó főkönyvek lezárása – Thuránszky László 76.; Az 1906. évi tvhatósági útadó főkönyvek lezárása – Thuránszky László 77.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A m. kir. Földmívelésügyi miniszternek az 1906. évi erdősítési jutaluak kiosztása tárgyában – Dr. Bessenyey Zénó 77.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 81.-84.; 7. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A községek teherviselési képessége – Dókus Gyula 85.; A Sátoraljaújhelyben lakó borbélyok figyelmeztetése, hogy foghúzással ne foglalkozzanak – Thuránszky László 896.; Vadhús árusítása és a vadorzók ellenőrzése – Dókus Gyula 86.; 1906. évi egészségügyi statisztikai adatok gyűjtése – Thuránszky László 86. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Zemplén vármegye alispánjától valamennyi járás főszolgabírájának – Dókus Gyula 87.; A közigazgatási tisztviselők által ajándékok netaláni elfogadása – Dókus Gyula 90.; A182/707. eln. számú vallás és közoktatásügyi miniszteri körrendelet az 1907/8. tanévi óvó- és tankötelesek összeírásának elhalasztása tárgyában – Meczner Gyula 91.; A kereskedelemügyi miiszter 5902/907. sz. rendelete az 1893. évi XXXIV. t-cz. végrehajtása tárgyában – Bernáth Aladár 92.; A 91000/905. B. M. számú körrendelet egyes intézkedéseinek a megváltoztatása, illetőleg hatályon kívül való helyezése – Bernáth Aladár 93.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 94.- 100.; 8. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: az Országos Gyermekvédő Liga jótékonysági bélyegeinek gyógyszerészek által való alkalmazhatása – Thuránszky László 101.; Az engedélyeknek megfelelő illetve engedély nélkül megkezdett építkezések körüli eljárás szabályozása – Dókus Gyula 102.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Körrendelet a dunai és drávai halászat védelme és az 1907:II. törvénycikkbe iktatott magyar rumán halászati egyezmény végrehajtása tárgyában – Bernáth Aladár 103.; Gazdasági munkás- és cselédlakások – Bernáth Aladár 104.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 104.-108.; 9. szám Az 1890. évi a közutakról és vámokról szóló I. t cz. reviziója: Dókus Gyula 109.; A vármegye 1906. évi zárszámadása: Dókus Gyula 110.; 10. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A II. Rákóczi Ferenc fejedelem és kora, nem különben az általa vezetett szabadságharc minden irányú történetének megírása – Dókus Gyula 111.; ifj. Meczner Gyula főszolgabíró nyugdíjjogosultságának megállapítása – Bernáth Aladár 113.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A forgalom biztonsága elleni kihágások – Dókus Gyula 114.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Valamennyi járás főszolgabírájának és Sátoraljaújhely r. t. város polgármesterének és a központi jegyzői karnak – Bernáth Aladár 116.; A munkjás-igazolvány készletek ellenőrzése és az azokról vezetett számadások számszaki megvizsgálása tárgyában – Bernáth Aladár 117.; Kiskorú kiuvándorlók figyelmeztetése a kísérő megnevező nyilatkozatnak magukkal vitele tárgyában – Dókus Gyula 122.; A közigazgatási hatóságok részéről felek útbaigazítása a felebbvitel előterjesztésére nézve – Meczner Gyula 122.; Bújakóros betegeknek a kórházba csendőrjárőrökkel való bekísértetése – Bernáth Aladár 123.; Az „Élet” című lap ajánlása – Thuránszky László 124.; A „Neues Politisches Volksblatt” kiadóhivatal kérvénye a „Neues Politisches Volksblatt” című politikai naplap utcai elárusítása iránt – Dókus Gyula 124. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 125.-132.; 11. szám Elnöki Körlevél: Dókus Gyula 133.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek 134.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 135.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 135.-140.; 12. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A vakok gyámolító országos egylet (Budapest VIII., Hungária közút 16. sz.) kérelme segélyezés iránt – Dr. Bessenyey Zénó 141.; A behajtatlan útadók leírásánál követendő eljárásra vonatkozó miniszteri intézmény – Isépy Zoltán 142.; A számonkérő szék jegyzőkönyve – Bessenyey Zénó 144. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Pöstyén-fürdő munkás-kórházának 1906. évi betegforgalmáról szóló jelentése – Bernáth Aladár 145.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 146.; Dr. Bartóky József miniszteri tanácsosnak „Gazdasági munkástörvény (1898. II. t. cz.) magyarázata” című munkája – Bernáth Aladár 149.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 150.-155.; 13. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Kisvalkó község volt úrbéreseinek erdőrendészeti áthágási ügye – Br. ’Sennyey Miklós 157.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A XIII. szünidei orvosi kurzus ajánlása – Bernáth Aladár 158.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 159.-162.; 14. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az alkoholellenes szövetség védnöknőinek tervezete – Bernáth Aladár 163.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Az alkoholellenes mozgalmat szolgáló folyóirat ajánlása – Thuránszky László 164.; A Magyar Hírlap kiadó r. t. kérvénye a „Friss Újság” és a „Magyar Hírlap” című lapok utcai elárusításának engedélyezése – Dókus Gyula 165. Személyi Hírek: Anyakönyvezetői helyettesek kinevezése 165.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 166.-168. 15. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek 169.; A m. kir. honvéd főreáliskola és Ludovika Akadémián 1907/1908. évben betöltendő alapítványi helyekre vonatkozó pályázati hirdetmény – Dókus Gyula 170.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A „Minimax” automatikus kézi tüzoltó-készülék ajánlása – Dókus Gyula 185.; Schrammel Ferdinánd nagysittkei illetőségű csavargótól a szokásos segély megtagadása – Bernáth Aladár 186. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 187.-191; 16. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 193.; Ráska-vajáni új útnak a törvényhatósági közutak közzé leendő felvétele – Isépy Zoltán 194.; Az államépítészeti hivatalok részére kiutalt előlegek elszámolása – Isépy Zoltán 195.; Zofcsák Pál morvai lakos kártalanítási ügye – Isépy Zoltán 197.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Pályázati hirdetmény- Bernáth Aladár 197.; Kolozsvári szünidei orvosi cursus – Thuránszky László 199. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Külföldiek bejelentésénél elkövetett szabálytalanságok – Bernáth Aladár 199.; A hadmentességi díjjal megrótt egyének által igényelt útlevelek kiállítása – Bernáth Aladár 200.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 204.-208.; 17. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Szabályrendelet a fegyvertartásról 209.; A vármegyei útkaparók szolgálati viszonyáról szóló szabályrendelet jóváhagyása – Isépy Zoltán 212.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az öröklött mezei gazdaságok birtokosainak nyújtandó katonai kedvezmény – Dókus Gyula 212.; A katonaság által átvonulás alkalmával fizetendő térítési összeg megállapítása – Dókus Gyula 213.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Wodianer F. és fiai hírlap kiadó cég kérvénye a „Kis Újság” és „Ejnye be jó” című politikai napilap utcai elárusítása iránt – Dókus Gyula 215.; Ocskay László nyomdatulajdonos kérvénye a „Sátoraljaújhelyi Friss Újság” című politikai napilap utcai elárusítása iránt- Dókus Gyula 215.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 219.-223.; 18. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok – Dókus Gyula 225.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek – Bernáth Aladár 226.; Pályázati hirdetmény a hadsereg katonai nevelő és képző intézeteiben magyar honos ifjak részépre fenntartott és alább részletezett, valamint a katonatiszti fiúk és a katonatiszti leányok nevelő intézeteiben betöltendő helyekre 228.; Az országgyűlési képviselő választók névjegyzékének összeállítása – Dókus Gyula 239.; Pótlovazási előmunkálatok az 1907. évre – Dókus Gyula 239.; Zemplén vármegye tulajdonát képző ingatlanok telekkönyvi kimutatása – Bernáth Aladár 240. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A kassai közkórházba vagy onnét elszállítandó betegek szállításánál követendő eljárás – Bernáth Aladár 240.; Magyar kivitel és csomag-szállítási részv. társ. kérvénye a „Nap” és „Polgár” című politikai napilap utcai elárusítása iránt – Dókus Gyula Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 241.-244.; 19. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek 245.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 247.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 249.; 20. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A lefoglalt és őrizetem alatt álló izraelita anyakönyvekből kivonatoknak mi módoni kiadása – Dókus Gyula 257.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Tizenöt éven alóli férfi személyek és kiskorú nők kivándorlása tárgyában – Bernnáth Aladár 258. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 259.-264.; 21. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Kincsessy Péter és társainak indítványa az alkotmányos főispánok arcképeinek megfestése tárgyában – Görgey Géza 265.; A Nemzeti Állam politikai hírlap szerkesztőségének kérelme a lapnak a községej részére leendő megrendelése iránt – Bernáth Aladár 266. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: az Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársaság, mint a Cunard Steam Ship Compani Ltd. helyettese hirdetményeinek a nyilvános helyekről való eltávolítása – Bernáth Aladár 266.; Pályázat erdősítési jutalmakra – Bernáth Aladár 268.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Új csendőrőrsök felállítása – Bernáth Aladár 269.; hajójegyek záradékolása – Bernáth Aladár 270.; Körjegyzőségek címére érkező pénz- és értékküldemények miként kezelése – Bernáth Aladár 271.; honosítási ügyek elbírálása alkalmával a határszéli rendőrkapitányság véleményének meghallgatása tárgyában – Bernáth Aladár 271.; Az Észak-amerikai Egyesült-államok 1907. évi február 13-án szentesített bevándorlási törvénye – Bernáth Aladár 272.; Személyi hírek: Anyakönyvvezető helyettesek kinevezése 273.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 274.-275. 22. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A számon kérő szék jegyzőkönyve – Bessenyey Zénó 277.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek:kender és lentermelés – Bernáth Aladár 278.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 283.-287.; 23. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A nagymihályi kórház alapszabályai – Isépy Zoltán 289.; A vármegyei kőnyomdában alkalmazott munkások kérvénye fizetésük felemelése iránt – Bessenyey Zénó 298., Beszterczey Béla ev. ref. lelkész kérvénye, melyben hatósági úton kiirtott lova értékének megtérítését kérelmezi – Görgey Géza 298.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Szegényházi ápoltak tartásdíja – Bernáth Aladár 299.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 301.- 307; 24. szám Elnöki körlevél – Dókus Gyula 309.; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A gazdasági szegődményes cselédek lakásairól alkotott szabályrendelet – Görgey Géza 310.; Kincsessy Péter bizottsági tag inditványa az 1905/1906-iki vármegyei ellentállás megörökítése tárgyában – Isépy Zoltán 311. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek 312.; Földmívelésügyi miniszter körrendelete a vízrendőri kihágási ügyekben követendő eljárás egyszerűsítése tárgyában – Thuránszky László 313.; A bejelentett útitársak nélkül utazó kivándorlókkal szemben követendő eljárás – Bernáth Aladár 314.; A közigazgatási birósgá határozatainak kézbesítése és végrehajtása körüli teendők gyorsabb ellátása – Bernáth Aladár 314.; Pályázati hirdetmény – Dókus Gyula 315.; Pályázati hirdetmény 319.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Tolonczügyekben az osztrák hatóságok megkereséseinek sürgős elintézése – Bernáth Aladár 322.; Személyi hírek: Anyakönyvvezető helyettesek kinevezése 325. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 325.-332.; 25. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Kondás János Illetősége – Bernáth Aladár 333.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: gramma Döme „Útmutató” című művének ajánlása – Meczner Gyula 334.; A parnói uradalomban előállot munkás-mozgalom – Dókus Gyula 34.; A községi iskolai alap vagyonok jövedelmének kezelésére vonatkozó 187/907. eln. sz. vall. és közokt. min. körrendelet – Meczner Gyula 335.; A „Neues Politisches olksblatt” című lap kiadó hivatalának kérvénye a lap utcai elárusításának engedélyezése iránt – Dókus gyula 335. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 336.-340.; 26. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Díjtalan köpetvizsgáló állomás felállítása és tüdőbeteg köpetének postai szállítása – Thuránszky László 341.; Pályázati hirdetmény a m. kir. honvéd hadapródiskolákban az 1907/1908. tanév kezdetén betöltendő helyekre 344.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A Magyar Hírlap kiadó-részvénytársaság kérvénye a Friss Újság és Magyar Hírlap c. politikai napilapok utcai elárusítása iránt – Dókus Gyula 351.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 352.-354.; 27. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A számon kérő szék jegyzőkönyve – Bessenyey Zénó 355.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Neumann Náthán Nándor születési anyakönyvi kivonatának hitelesítése – Bernáth Aladár 357.; Körorvosok fizetése és járandósága – Dókus Gyula 357.; Gróf reichenbach-Lessonitz Vilmos által rokkant tengerészek segélyezésére létesített alapítványra kibocsátott pályázati hirdetmény – Dókus Gyula 358.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények Matolai Etele 359.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 360.-366. 28. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Zemplénvármegyei „Erzsébet” közkórház építési költségei – Bessenyey Zénó 367.; Özv. Nagy Jánosné kérvénye özvegyi ellátásának kiutalása iránt – bernáth Aladár 368.; A vármegyeházának és főorvosi laknak vizvezetékkel leendő ellátása – Bernáth Aladár 369.; A hivatalos órák beosztása – Görgey Géza 369.; Szabó Lajosné szül. Schlik Emma szerencsi lakosnak kérvénye özvegyi ellátásának kiutalása iránt – Bernáth Aladár 369.; Özv. Prihoda Eteléné kérvénye özvegyi ellátásának kiutalása iránt – Bernáth Aladár 370. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: M. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 63855. sz. rendelete a siketnéma iskolakötelesek összeírása tárgyában – Thuránszky László 371.; Adómentességi joggal nem bíró szőlőterületek összeírása – Bernáth Aladár 372.; A Vármegyei ebadó 1907/1908. évi kivetési lajstromai beterjesztésének megindítása – Dókus Gyula 372.; Kereskedelemügyi magyar királyi miniszter rendelete a vasúti teherkocsikra állandóan felszerelt bortatályok hitelesítése tárgyában – Bernáth Aladár 375.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A „Cunard Steam Ship Company Ltd.” díjszabályzatának változása – Bernáth Aladár 376.; Az elhagyott gyermekek védelméről szóló és 1/1903. B. M. számú rendelettel kötött szabályzat 70. §-ának módosítása – Bernáth Aladár 376.; Szerbia Prokupelje nevű helységben 1906. 1/14-én elhunyt Nikolics Cancia illetőségi községének kipuhatolása – Bernáth Aladár 377.; Kiskorú Gráczer Kálmán illetősége – Bernáth Aladár 378.; Wodianer F. és Giai hírlapkiadó cég kérvénye a „Kis Újság” és „Ejnye be jó” című lapok elárusításának engedélyezése iránt – Dókus Gyula 379.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 381.-385.; 29. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A vármegyei tisztviselők segéd-, kezelő-, és szolgaszemélyzeti ingyenes gyógykezelések – Bessenyey Zénó 387.; prihoda Etele vármegyei III. aljegyző után felmerült gyógy költség megtérítése – Isépy Zoltán 388.; A honvédelmi miniszter úrnak 3833. eln. sz. alatt kiadott intézménye a katonai kegsydíjak engedélyezése tárgyában – Bernáth Aladár 388.; Sarkady Mihály és társai vámosújfalusi, Gáliczki Bálint és társai erdőbényei lakosok kérvénye a vármegyei építkezési szabályreudelet 25. §-ának megváltoztatása tárgyában – Isépy Zoltán 389.; Mezőlaborczi szolgabírói hivatal szervezése – Dr. Bessenyey Zénó 390.; Özv. Horváth Istvánné kérvénye a gyermekei részére tévesen megállapított neveltetési járulék összegeinek helyesbítése iránt – Bernáth Aladár 391. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A külföldieknek a magyar korona országai terültén lakhatásáról szóló 1903. évi V. t. cz. végrehajtásához szükséges nyomtatványok- Bernáth Aladár 392.; Miskolci bábaképesítő kéthónapos tanfolyam – Bernáth Aladár 393.; Erdei termékeknek vadászterületen való szedésének eltiltása – Dókus Gyula 393.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Az aratási munkásmozgalmakra vonatkozó intézkedés – Bernáth Aladár 394.; Tájékoztató a kassai községi közigazgatási tanfolyamra való felvételről az 1907/8. tanévre – Dr. Puky Endre 395.; Pályázati hirdetmény az erdőőri szakiskolák növendékeinek felvétele tárgyában – 397.; Személyi hírek 398. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 399.-402.; 30. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A kéményseprési iparról szóló szab. rendelet módosítása – Görgey Géza 403.; II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvainak hazaszállítása alkalmával felmerült költségek mikénti fedezése – Görgey Géza 406.; A szerencsi bérkocsi viteldíjszabályzat módosítása – Görgey Géza 407.; Függelék a faiskolákról és fásításról alkotott 421/23165 sz. szabályrendelethez 408.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A belügyminisztériumban létesített nyílvános köpetvizsgáló állomást igénybe vehető személyek – Thuránszky László 409.; A színművészeti ügyeknek a belügyminisztérium ügyköréből a vallás- és közoktatásügyi minisztérium való áthelyezése – Thuránszky László 409.; Vitus Károly volt m. kir. honvédőrmester igazolványának érvénytelenítése – Isépy Zoltán 410.; A csendőrségi karhatalom igénylése – Dókus Gyula 410.; Az állami anyakönyvezetők hivatalos kézikönyvéhez tartozó „Betűrendes tárgymutató” hiányzó példányainak pótlása tárgyában – Bernáth Aladár 411.; Díjtalan köpetvizsgáló állomás felállítása és tüdőbetegek köpetének postai szállítása – Thuránszky László 412. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 413.; A Rómában megtartandó lövészünnepélyen való részvétel – Bernáth Aladár 417.; A nyiradonyi járás létesítése – Bernáth Aladár 418.; A magyar kiviteli és csomagszállítási részvénytársaság hírlap osztályának kérvénye a „Nap”, „Polgár”, „Budapest”, „Kis Újság”, „Ejnye be jó” című politikai napi lapok utcai elárusítása iránt – Dókus Gyula 418.; Rendelet a m. kir. állami munkás biztosítási hivatal életbeléptetése tárgyában – Bernáth Aladár 420.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 421.-426.; 31. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Tállya és Mád községekben a bérkocsi ipar engedéllyel bíró bérkocsisok viteldíjának megállapítása – Görgey Géza 427.; Erdőbénye gyógyfürdő bérkocsi díjszabázatának módosítása – Görgey Géza 430.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A vámkezeléshez szükséges bizonyítványok kiállítására illetékes mező és erdőgazdasági testületek és községek névjegyzéke – Bernáth Aladár 432.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Dunst János szombathelyi lakos előfizetési felhívása „A Magyar Közigazgatási Jog Betűsoros tárgymutatója” című mű megrendelése iránt – Thuránszky László 439.; Észak-amerikai Egyesült- Államokban székelő konzuli képviselőségekhez intézett pénzküldemények – Thuránszky László 439.; A házalókereskedésnek Sollenau község területén való eltiltása – Thuránszky László 440.; A házalókereskedésnek Aspang- Markt község területén való eltiltása – Thuránszky László 440.; Lénárd Károly óbecsei illetőségű csavargótól a szokásos községi segély megtagadása – Isépy Zoltán 441.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 444.-450.; 32. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az orsz. gyermekvédő bizottság hatásköréről – Isépy Zoltán 451.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Kivándorló kiskorú nők és 15 éven aluli férfi személyek rendeltelési helyükön való elhelyezésének biztosítása – Tuhánszky László 453.; Kassán felállított bába internátus – Thuránszky László 454.; Az útlevelek kézbesítésénél követendő eljárás – Thuránszky László 455.; Prodony János batizi (Hunyad vármegye) illetőségű foglalkozás nélküli egyéntől a községek részéről szokásos segély megtagadása – Isépy Zoltán 456.; Rendelet az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak a betegség és baleset esetére való biztosításról szóló 1907. évi XIX. t.-cikk életbeléptetése tárgyában – Thuránszky László 458.; Személyi hírek 472.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 472.-478.; 33. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A körorvosi alapnál 1907. év június hó végén észlelt túlkiadás kiegyenlítése és folyó utalványozások fedezése – Isépy Zoltán 479.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények:Tiltott kivándorlás megakadályozása – Thuránszky László 480.; Az ungvári siketnéma intézet anyagi támogatása - Thuránszky László 481.; 1907. évi III. törvénycikk a hazai ipar fejlesztéséről 482.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 488.-494.; 34. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok - Mattyasovszky 495.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények- Thuránszky László 496.; A magyar kiviteli és csomagszállítási részvénytársaság hírlaposztályának kérvénye a „Hír” című napilap utcai elárusításának engedélyezése iránt - Thuránszky László 497.; A magyarországi Kath. Egyesükletek orsz. szövetségének kérvénye az „Új Lap” utcai elárusításának meghosszabbító engedélye iránt - Thuránszky László 498.; A külföldiek távozásának bejelentése tárgyában - Thuránszky László 498.; A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk végrehajtási utasítása – 500.; Az eddigi környezetükben erkölcsi romlásnak kitett avagy züllésnek indult gyermekek oltalmáról az állami gyermekvédelem körében – Isépy Zoltán 507.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 510.-514.; 35. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Az iskolákba be nem iratkozott tanköteleseknek az 1907/08. tanévre leendő összeírása - Thuránszky László 515.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Adómenteségre előzetesen (1 öven belül) be nem jelentett, tehátt adómentességi joggal nem bíró területek összeírása – Bernáth Aladár 518.; A távolsági térképek helyesbítésére szolgáló adatok közlése – Bernáth Aladár 518.; A Belügyi Közlöny 1896-1906. évfolyamaihoz készült Tájékoztató – Bernáth Aladár 519.; A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk végrehajtási utasítása - 519 Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 524.-530.; 36. szám Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Bernáth Aladár 531.; Kivándorlásra vonatkozó ismertetéseknek útlevelekkel együtt történő kézbesítése – Bernáth Aladár 533.; A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk végrehajtási utasítása – 534.; A községi és felekezeti népiskolai tanítók magasabb fizetés kiegészítő és korpótlék államsegélyének engedélyezését kérő folyamodványok felszerelése tárgyában – Kóródy Ferenc 539.; A kórházi ápolási költségek behajtása tárgyában kiadott miniszteri rendelet – Bernáth Aladár 541.; Személyi Hírek 543. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 544.-550. 37. szám Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Az 1907. évi XXVII. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott 76000/907. számú vallás- és közoktatásügyi miniszter utasítása – Dókus Gyula 551.; A marhahajtó utak kijelölésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedése – Bernáth Aladár 552.; A „Neues Politisches Volkblatt” kiadóhivatalának kérvénye a „Neues Politisches Volkblatt” című politikai napilap utcai elárusítása iránt – Bernáth Aladár 552.; A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk végrehajtási utasítása 555.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 559.-566.; 38. szám Elnöki körlevél - Dókus Gyula 567.; Hirdetmény 569.; 39. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Erdőhorváthi és Komlóska községek kérvénye az erődhorváti-komlóskai viczinális közútra 2000 korona segélyösszeg megszavazása tárgyában - Mattyasovszky 571.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Az 1903. évi 9000. sz. szabályrendelet és 1903. évi 120170. sz. körrendelet életbeléptetése tárgyában – Thuránszky László 572.; A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk végrehajtási utasítása 573.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 580.-586.; 40. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok – Meczner Gyula 587.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A gazda és cseléd közötti viszony szabályozásáról szóló 1907. évi XLV. t. c. életbeléptetése – Bernáth Aladár 588.; 489/2683/1907. június havi közgyűlés határozata a bábűk fizetésére a főszolgabírák meghallgatandók – Thuránszky László 58/9.; Zemplén vármegyében az ebadó kivetése, beszéde és kezelése körül követendő eljárás tárgyában kiadott körrendelet – Dókus Gyula 589.; A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk végrehajtása – 590. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 596.-602.; 41. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A 1907. évi szeptember hó 12. napján megtartott árvaszéki teljes ülés jegyzőkönyve – Pintér István 603.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények 605.; A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk végrehajtási utasítása 606.; Személyi Hírek 609.; Pályázatok, körözvények, és hivatalos hirdetések 609.-614.; 42. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Az 1907. évi szempetmber 12. napján megtartott árvaszéki teljes ülés jegyzőkönyve – Pintér István 615.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az észak-amerikai Egyesült- Államok déli államaiba való telepítés – Bernáth Aladár 617.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Bernáth Aladár 618. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 621.-622.; 43. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: A czirókavölgyi rendes nyomtatványú gőzmozdony h. é. vasútvonal segélyezése – Dr. Bessenyey Zénó 623.; A vármegye alispánjának jelentése az 1%-os közművelődési pótadónak 1908. évre leendő megszavazása tárgyában – Dr. Bessenyey Zénó 624.; A vármegye volt főispánjai arcképének megfestése – Bernáth Aladár 625.; A vármegyei útkaparók nyugdíjának ügye – Dr. Bessenyey Zénó 626. További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Mezei pockok (egerek) irtása – Dókus Gyula 626.; Aranka irtása – Dókus Gyula 627.; Kiskorú nőknek és 15 éven alóli férfi személyeknek kivándorlása – Bernáth Aladár 629.; Az „Amerikai Magyar Népszava” kiadásában megjelent „Az elkorcsosult Habsburg család” című könyv elkobzása – Dókus Gyula 629.; Személyi Hírek – 630. Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 630.-634; 44. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Szolgabírói és napidíjas állások szervezése – Bernáth Aladár 635.; Pribék István vármegyei útbiztos nyugdíjaztatása – Bernáth Aladár 636.; A tisztviselők nyugdíjrendelkezési alap, 1908. évi számadás előirányzata – Bernáth Aladár 638.; Özv. Krizsán Andrásné szül. Haluska Anna özvegyi ellátás és kiskorú gyermekei részére nevelési járulék engedélyezése iránti kérvénye - Bernáth Aladár 638.; A magyar Gazdatisztek és erdőtisztek Országos Egyesületének kérelme a Budapesten felállítandó internátus építési költségeire némi adomány megszavazása iránt – Bernáth Aladár 639.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A gyámi és gondnoki számadások egyöntetű szerkesztése – Pintés István 640.; Útmutatás a gyámi (gondnoki) számadások elkészítéséhez 641.; A községeket terhelő távbeszélő előfizetési és vonalfentartási díjak beszedése – Thuránszky László 644. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A József Királyi Herceg Szanatórium- Egyesület házassági emléklapjainak újabb Kiadása 645.; A közegészségügyben kiszálló vármegyei főorvosnak a járás területében a főszolgabíró általi kisérése – Dókus Gyula 646.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 647.-650; 45. szám Elnöki körlevél – Meczner Gyula 651.; 46. szám Elnöki körlevél – Meczner Gyula 653.; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: ¼ %-os sorozási pótadó megszavazása az 1908. évre – Dr. Bessenyey Zénó 654.; „Hivatalos Lap” előfizetési díja – Dr. Bessenyey Zénó 656.; A főszolgabírák által tartandó helyszíni tárgyalási napoknak a sárospataki járásra való megállapítása – Dr. Bessenyey Zénó 657.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az eddigi környezetükben erkölcsi romlásnak kitett, avagy züllésnek indult gyermekek vasúti szállítása – Bernáth Aladár 657.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 659.-664.; 47. szám Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A magyar kiviteli és csomagolási r. t. kérvénye a „Nap” és „Hír” a „Polgár”, „Budapest” „Kis Újság” „Ejnye be jó” című napilapok utcai elárusításának engedélyezése – Dókus Gyula 665.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 666.-672.; 48. szám Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok – Dr. Bessenyey Zénó 673.; A pusztaszeri Országos Árpád ünnepély-rendező bizottságának kérelme, anyagi támogatás iránt – Dr. Bessenyeys Zénó 675.; Polyácskó Mihály és Mária siketnéma gyermekek segélyezése - Dr. Bessenyeys Zénó 675.; A vármegyei alkalmazottak napi díjai, utazási költségei és átköltözködési illetményeinek felszámításáról szóló 148/5375. számú szabályrendelet módosítása – Dr. Bessenyey Zénó 676.; Szabályrendelet a vármegyei alkalmazottak napi díjai, utazási költségei és átköltözködési illetményeink felszámításáról – Dókus Gyula 676.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Római, görög és örmény szertartású katolikus szülőknek 1895. év szeptember hó 30-ika után kötött házasságából született gyermekek vallási hova tartozandóságának megállapítása – Bernáth Aladár 682.; A közeégi anyakönyvi szervezeti változások közzétételére vonatkozó közlemények – Bernáth Aladár 684.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Bernáth Aladár 685.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 686.- 692. 49. szám Elnöki körlevél – Dókus Gyula 693.; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Sátoraljaújhelyi állattenyésztési felügyelőség felállítása – Bernáth Aladár 694.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az ázsiai holera elleni védekezés – Dókus Gyula 695.; Körrendelet a közhitelességű felekezeti anyakönyvekben foganatosított utólagos bejegyzésekről az ezt megelőző időben kiállított kivonat hátlapjára történt feljegyzések bélyeg kötelezettsége tárgyában – Bernáth Aladár 695.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A nagyszőllősi áll. gyermekmenhely beszüntetése, illetve internátussá való átalakítása tárgyában – Isépy Zoltán 697.; A magyarországi kat. egyesületnek orsz. szövetségének kérvénye az „Új lap” című politikai napilap utcai elárusítása iránt – Dókus Gyula 697.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 698.-708.; 50. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A jelentő-lapok és ingóságokról szóló kimutatások, valamint a gyámpénztári pénzkészletek 1908. évi kezelése és a pénzintézetekkel szemben megállapítandó kamatláb tárgyában 1907. évi november hó 6-ik napján megtartott árvaszéki teljes ülés jegyzőkönyve – Pintér István 709.; A kisközségekbe érkező pénz- és értékküldemények kézbesítése tárgyában kiadott 129,125/1905. B. M. számú körrendelet hatályon – Bernáth Aladár 710.; A jelentő-lapok és imgóságokról szóló kimutatások, valamint a gyámpénztári pénzkészletek 1908. évi kezelése és a pénzintézetekkel szemben megállapítandó kamatláb tárgyában 1907. évi november 6-ik napján megtartott érvaszéki teljes ülés jegyzőkönyve – Pintér István 711.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Bernáth Aladár 711.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 712.-716; 51. szám Elnöki körlevél – Dókus gyula 717.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: A vármegyei útadó és átkelési hozzájárulás hátralékok behajtása – Dókus Gyula 718.; A Kelet- Ázsiába való kivándorlás korlátozása – Bernáth Aladár 719.; A vármegyei útadó és átkelési hozzájárulások behajtása – Bernáth Aladár 720.; Az 1900. évi XVI. t. c. 8. §-a alapján díjköteles munkaadók, valamint a szolgálatokban álló 120 fillér évi díjtétel alá eső gazdasági (külső) cselédek összeírása – Bernáth Aladár 721.; Az utólagos anyakönyvi bejegyzésekről az anyakönyvvezető által évnegyedenként összeállított jegyzékek hiányossága – Bernáth Aladár 722.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények – Bernáth Aladár 723.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 724.-728.; 52. szám Hirdetmény – Dókus Gyula 729.; Zemplén vármegye 1908. évi költségvetési előirányzata – Bernáth Aladár 729. 53. szám Helyreigazítás 735.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek – Matolai Etele 735.; Amerikába kivándorlottak visszatérése – Bernáth Aladár 736. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A Magyar Hírlapkiadó Részvénytársaság kérvénye a Friss Újság és Magyar Hírlap című politikai napilap utcai elárusítása iránt – Isépy Zoltán 736.; A "Neus Politiches Volksblatt" kiadóhivatalának kérvénye a "Neus Politiches Volksblatt" cimű politikai lap utcai elárusítása iránt - Isépy Zoltán 737.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 741.-746; 54. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Mezei pockok irtása - Dókus Gyula 747.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: Az 1908. évre megszavazott vármegyei pótadók - Dókus Gyula 748.; A "Közbiztonság" cimű szaklap ajánlása - Bernáth Aladár 749.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 750.; 55. szám Zemplén vármegye törvhat. bizottságától 751. 56. szám További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Az iskolai igazolatlan mulasztások esteiben való hatósági eljárás - Meczner Gyula 753.; Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények - Bernáth Aladár 756.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 757.-760.; 57. szám Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények: A községi munkás ésnapszámos segéyező pénztárak javára engedélyezett 5000 korona segély szétostása -Isépy Zoltán 761.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 763.-764.;

People

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1907-01-01
 • Temporal:

  • 1907.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use