Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 99.2 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 99.2 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Görgey Géza / szerkesztő

1910. IX. évfolyam 11. szám

Description

  • 1910 IX. évfolyam 1910. jan 6. 1.szám A számonkérő szék üléséről felvett jegyzőkönyv 1; A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1909. évi 88268. számu rendelete az időszakos hitelesítés rendjét és az időszakos hitelesítési központokat megállapító 1909. évi 27461. számu rendeletének kiegészítése iránt 5; Az állami mének szétosztása 7; A laikus husvizsgálók tanfolyamának záróvizsgája Nyíregyházán 7; Körözvények 8; Pályázati hirdetmény 9; Melléklet 1910. jan. 13. 2. szám Varannó és Csáklyó községek közötti viteldíj megállapítása 11; A bortörvény 4. paragrafusának végrehajtása 15; Körözvények 17; Hirdetmények 20; Melléklet 1910. jan. 20. 3. szám Elnöki körlevél 23; II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazahozatala alkalmából felmerült költségek fedezése 25; A német birodalmi lőfegyver próba állomások által a fegyvercsövekre alkalmazott próba jegyeknek elismerése tárgyában 27; Romániába készülő munkásokkal szemben követendő eljárás 28; Körözvények 28; Hirdetmények 30; Melléklet 1910. jan 27. 4. szám Tőgygümőkor oltása 40; Vásárra felhajtott állatok vizsgálata 42; A személyszállításra be nem rendezett postakocsin való személyszállítás és utazás megtiltása 43; Rendbírság kiszabása 44; Az 1909. évi II. t-cikkben nem engedélyezett amerikai hajós társaságok hajójegyeinek a községi elöljáróság által való záradékolása 44; Helyreigazítás 45; Állandó vegyes felülvizsgáló bizottság működési napjai 45; Hirdetmények 49; Melléklet 1910 febr. 3. 5.szám 1440 korona bába ösztöndíjaknak kiutalása 51; Az országos bűnügyi nyilvántartásból a kötelező értesítéskérés időpontjának meghatározása 52; A m. kir. igazságügyi és belügyi minisztereknek 29,280/1904. számu rendelete 52; M. kir. belügyminiszter 171037. sz. rendelete a Tuberkolózis czímű havi folyóirat ajánlása tárgyában 53; MKOSZ megkereséses a községek elöljáróságaihoz intézett felhívásnak a hivatalos lapban leendő közzététele iránt 53; Személyi hírek 55; Melléklet 1910. febr. 10. 6. szám Dögterek rendezése 62; Országos Mértékletességi Szövetség Felhívása 63;M. kir. Központi Statisztikai Hivatal elnökének 868. sz. átirata az évi törzskönyvi adatuk összeállítására szükséges nyomtatványok tárgyában 66; Laikus husvizsgáló tanfolyam Nyíregyházán 67; Körözvények 67; Hirdetmények 69; 1910. febr. 17. 7. szám A megyei alapok pénzkészletének gyümölcsöző elhelyezése 73; M. kir belügyminiszter 1927. számu rendelete a bábaösztöndíjak adományozására való utasítás tárgyában 79; Körözvények 82; Hirdetmények 85; 1910. febr. 24. 8. szám Elnöki körlevél 88; Trachoma ismertetése magyar és tót nyelven 88; Dr. Giczey Kálmán himlőnyirk termelő orvosnak a hatósági himlőoltáshoz szükséges himlőnyirt szállításra szóló ajánlata tárgyában 89; Körözvények 90; Hirdetmények 93; 1910. márcz. 3. 9.szám Uj Lap kérvénye 95; Körözvények 96; 1910. márcz. 10 10. szám Utóállítások Homonnán és Sátoraljaujhelyben 103; Az 1883-1888. évek között született és Magyarország területén lakó török alattvalók összeírása tárgyában 164; Bizonyítvány 166; Gyümölcsészeti tanfolyamokra pályázat 107; Körözvények 109; Hirdetmények 116; Melléklet Rendkívüli kiadás 1910 márc. 11. 11.szám A vármegye 1909. évi zárszámadása 119; Körözvények 122; Hirdetmények 123; Melléklet 1910. márcz. 17. 12. szám Elnöki körlevél 197; A homonnai közkórház építési ügye 128; Körrendelet a jéghiányról teendő jelentés tárgyában 130; Friss Ujság 131; Körözvények 132; Hirdetmények 140; Melléklet 1910. márc. 24. 13. szám M. kir. földmívelésügyi miniszter urnak 24500/1910. sz. körrendelete az Országos Gazdasági Munkás és Cselédpénztár ügyében 143; Dr. Szalay Sándor székesfővárosi kerületi elöljáró „Városi cselédkérdés” czímű munkájának ajánlása 145; Körözvények 146; Hirdetmények 153; 1910. márc. 31. 14. szám Hernyóirtás foganatosítása 155; Husnak gyógyfürdőkbe való szállítása 158; Laikus husvizsgálók záró vizsgája Nyíregyházán 159; Körözvények 160; Hirdetmények 162; Melléklet 1910. április 7 15.szám Az állami munkásbiztosítási hivatal által a közigazgatási hatóságokhoz intézett megkeresések teljesítése 163; Fegyvergyakorlatra vagy felülvizsgálatra behivottak tartózkodási jelentkezési lapjainak kiállítása 164; Községi iskolai alapvagyonok rendezése 165; A tankötelesek beiskoláztatása és az iskolamulasztások meggátlása 168; Vármegyei tisztviselők hitelügyeinek rendezése 169; Idegen trachomás mezei munkások gyógyíttatása tárgyában 169; Körözvények 171; Melléklet 1910. Április 14. 16.szám Keleni kutvizsgálati díjak megtérítése 174; Hirdetmény 175; Kimutatás178; A new-yorki cs. és kir. főkonzulátus sürgönycíme tárgyában 184; Személyi hírek 187; Hirdetmény 189; Melléklet 1910. április 21. 17. szám Körrendelet 198; Iskolák bezárása 198; Karcsa, Örös, Páczin, Vajdácska, Czigánd községekben furatni szándékolt kutak segélyezése 199; Lapok árusítása 201; Körözvények 203; Melléklet: Utasítás 1910. április 29. 18. szám Északamerikai Egyesült Államok szénbányáiban a munka beszüntetése 211; Hirdetmény 211; Dr. Holló Andor és dr. Isépy Tihamér sátoraljaujhelyi lakosok kérelme az általuk szerkesztett „Zempléni Ujság” czímű politikai lap utczai elárusításának engedélyezése iránt 217; Melléklet 1910. május 5. 19. szám Szabályrendelet 218; Szabályrendelet a kéményseprési iparról 224; Körözvények 228; 1910. május 12. 20. szám Elnöki körlevél 231,; A „Titanit” gyártmányok veszélyessége 232; Az 1910. évi utadó kivetési munkálatok 234; Sagoretz községben tartozkodó 20 éves leány kilétének megállapítása tárgyában 235; Utlevelek kiállítása körül észlelt hiányok és szabálytalanságok tárgyában 236; Körözvények 239; Melléklet 1910. május 19. 21. szám Zemplén vármegye sátoraljaujhelyi „Erzsébet” közkórházának alapszabályai 253;Tűzoltó szaktanfolyam tartására vonatkozó felhívás 270; Körözvények 273; Hirdetmények 277; Melléklet: Felhívás 1910. május 30. A Közszállítási Szabályrendelet 62. paragrafusának bekezdése értelmében a Kereskedelmi Muzeumnak beküldendő kimutatások 279; Erdősítési költségekhez állami segély utalványozás 281; Körözvények 281; Hirdetmények 288; 1910. junius 2. 23. szám Elnöki körlevél 291; Személyi Hírek 293; 1910. junius 9. 24. szám Aratási katonai szabadságoltások 299; Német birodalmi elmebetegek felvételének és elbocsájtásának jelentése 302; Értesítés 302; Jelentése 303; Hirdetmények 307; Melléklet 1910. junius 16. 25. szám Állatok etetése, itatása vasúti szállításoknál 311; A fejletlen kor házassági akadálya alól való felmentésért folyamodó házasulok részére kiadandó orvosi bizonyítványok szabatosabb szövegezése 312; Az 1909. évben kopár területeken tényleg teljesített erdősítések költségeinek fedezésére kiadott államsegélyek 312; A felső leányiskoláknak a minősítési törvény szempontjából való elbírálása tárgyában 313; Személyi hírek 315; Melléklet 1910. junius 23, 26,szám Elnöki körlevél 323; Vágóállatok bőreinek lefejtése 324; Friss Ujság kiadóhivatalának kérvénye 325; Személyi hírek 325; Hirdetmények 329; Melléklet: Földm. miniszter rendelete az aratási munkálatok alkalmával felmerülő mozgalmak tárgyában 1910. junius 30. 27.szám Földm. miniszter rendelete az aratási munkálatok alkalmával felmerülő mozgalmak tárgyában 331; Elmebetegek elhelyezése körül észlelt visszásságok megszüntetése 332; Községi, kör és segédjegyzők fizetésének számfejtése 333; A baromfinak és állati nyersterményeknek Ausztria-Magyarországban és Oroszországban való állategészségrendőri kezeléséről 334; A felső leány-népiskola tanértéke a köztisztviselői minősítés szempontjából 335; Hirdetmények 341; Melléklet 1910. julius 7. 28. szám A kórházba felvett betegek családi és vagyoni, továbbá szolgálati és munkaviszonyainak kipuhatolása és megállapítása 344; A közforgalomban használatban lévő mértékek és mérőeszközö ellenőrzése 346; Belügyminiszter 86919. sz. rendelete a kolerával fertőzött vidékekről érkező utasok megfigyelése tárgyában 347; Félingyenes fürdőhelyek a stoószi és tátraházai fürdőkban 348; Személyi hírek 349; Hirdetmények 353; 1910. julius 14. 29. szám A műegyetemi diák-otthon segélyezése 355; Romlékony tápszerek piaczi vizsgálata 359; Miskolczi bábaképesítő tanfolyam 361; Lapok utczai elárusítása 362; Körözvények 362; Hirdetmények 367; Melléklet 1910. julius 21. 30. szám A féláru jegy váltására jogosító arczképes igazolványok kiállítási díjának felemelése 372; Körözvények 373; Hirdetmények 376; 1910. julius 28. 31. szám Nyílt levél a vármegye tisztikarához, segéd és kezelő személyzetéhez. A községi és körjegyzőkhöz és valamennyi község elöljáróihoz. 379; Elnöki körlevél 381; Tankötelesek összeírása az 1910-11-es tanévre 383; Özv. Keller Jánosné gyermekei lakhelyének kipuhatolása 385; Henrisz Emánuel és neje Sommer Olga nyomozása 386; A jegyzői fizetési alap 1909. évi számadás zárlata 387; Körözvények 387; Hirdetmények 391; 1910. augusztus 4. 32. szám Elnöki körlevél dízsközgyűlésre 395; Sztropkó székhelylyel határrendőrségi kirendeltség létesítése 396; Magyarország Tiszti Czim és Névtára czimű kézikönyv ajánlása 397; Tájékoztató a kassai községi közigazgatási tanfolyamra való felvételről az 1910/11 tanévre 398; Körözvények 401. 1910. augusztus 11. 33, szám Mészárosok, marhakereskedők és marhahízlalók szarvasmarháinak ellenőrzése 407; A kir, bíróságok hatáskörébe tartozó büntető ügyekben szükséges erkölcsi és vagyoni bizonyítvány 408; Méhészeti tanfolyam megnyitása 409; Dr. Oláh Gyula Fertőtlenítés cholera idejében czimű művének ajánlása 410; Körözvények 413; Hirdetmények 416; Melléklet 1910. augusztus 18. 34. szám A felekezeti anyakönyvi kiigazitási ügyekben követendő eljárás 419; Az utólagos házasság által törvényesített gyermekek tartalmilag egyező anyakönyvi kivonatainak kiállítására vonatkozó szabályok kiegészítése 420; Hirdetmények 425; 1910. augusztus 25. 35.szám Külföldiek kiutasítására vonatkozó jogerős határozatok hatályon kívül helyezése 428; A Lingner-féle fertőtlenítő készülék képviseletének ajánlása 429; Személyi hírek 430; Körözvények 431; Hirdetmények 432; 1910. szept. 1. 36.szám Hirdetmény 435; Zemplé vármegye törvényhatósági közuti alapjának 1909. évi zárszámadása 435; Bulgáriába kivándorolni készülő üveggyári munkások óvása 437; Dr. Szabó Sándor és dr. Kvirsfeld László „ Házadó” cz. munkája 439; 1910. szept. 8 37. szám Husvizsgálat rendezése 443; A bel és külföldön közlekedő belföldi és külföldi gépjárművek forgalomba bocsátására és a gépjárművezetők jogosítványára vonatkozó némely rendelkezések alkalmazása 445; A vármegye 1911. évi közigazgatási árva és gyámhatósági költségelőirányzata 448; Fertőtlenítő gépek megvizsgálása, kijavítása s erről a jelentés beküldése 448; Egészségügyre vonatkozó törvények, rendeletek, gyűjtemények 449; Friss Ujság 450; Az Uj Lap 451; Körözvények 452; Hirdetmények 453; Melléklet 1910. szept. 12. 38. szám Zemplén vármegye 1911-1912. évi közuti költségelőirányzata 456; Az október 6-án Aradon rendeződő gyászünnepély 457; 1910. szept. 12. 39. szám Elnöki körlevél 459; 1910. szept. 15. 40. szám Körözvények 465; Hirdetmény 467; 1910. szept. 22. 41. szám Elnöki körlevél 469; A Romániával 1893. évben kötött egyezmény modósítása és kiegészítése iránt 1909. évi április 23-án kötött és az 1910. évi V. t.cz.-be iktatott pótszerződés 469; Hirdetmények 474; 1910. szept. 29. 42. szám Kivándorló utlevél ügyében teljesített községjegyzői magánmunkálatok után felszámított díjak ellenőrzése 477 Melléklet: Jegyzék 479; AZ útlevél-lapok kiállítása körüli eljárás szabályozása 480; Aradi János Budapest I Magyarádi út 56. szám alatt lakó gyáros hordható vasházainak ajánlása 483; Körözvények 485; Hirdetmények 488; Melléklet 1910. okt. 6. 43. szám Ragadós száj és körömfájás elleni védekezés 494; Kolera gyanuja alatt elhalt egyének váladékának elcsomagolása 495; Laikus husvizsgálók záróvizsgája Nyíregyházán 495; körözvények 497; Hirdetmények 499; Melléklet: Közszolgáltatások egyesített kezeléséről szóló 1909. évi XII. t-cz. 6. pf. végrehajtása 501; 1910. okt. 13. 44. szám Belügyminiszteri rendelet a galicziai Bojan, Szadagora és Wiznitz rabbikhoz való zarándoklás betiltása tárgyában 504; A dunai halak forgalomba hozatala körül teendő intézkedések tárgyában 505; Nyitra vármegye alispánja betiltja az országos vásárokat kolera elleni óvóintézkedés szempontjából 506; Sáros vármegye alispánja 7356. számu megkeresése, hogy október hó 14-én tartandó Litinye községi búcsút betiltotta 507; Körözvények 509. Melléklet 1910. okt. 20 45. szám Indokolás 514;Nyitra vármegy alispánja a Negyed községi zárlatot megszünteti, miután ujabb kolera eset nem fordult elő 522; Lapok 523; Körözvények 524; Árverési hirdetmények 525; 1910. okt. 27. 46.szám Jegyzőkönyv 530; Szabályrendelet a közcsend megzavarásának meggátlása tárgyában 532; A hordók jelzéséről szóló 1908. évi 107230. sz. kereskedelemügyi miniszteri rendelet kiegészítése tárgyában 537; Hirdetmények 540; 1910. nov. 3. 47.szám Elnöki körlevél 541; Antal József fényképész tartózkodási helyének kinyomozása 547; Az 1895. évi október 1-je előtt született védköteles korban lévő egyének utólagos anyakönyvezése 548; Schranz József és Offenbeck János Kőszegi illetőségű egyénektől a községi segélyezés megtagadása 549; Hirdetmények 552; Körözvények 554; Hirdetmények 558; Melléklet 1910. nov. 10. 48. szám A vármegyei úti biztosok lakpénzének rendezése 561; Kolerajárvány elleni óvóintézkedés 563; Medgyesi József ősii lakoshoz tanácsot kérpk látogatásainak eltiltása tárgyában 563; A tanköteles korban lévő vakok összeírása 564; Dudás Margit haláláról bakterologiai értesítés 565; A zólyombrezói kir. vasgyár készítményeinek ajánlása 565; Körözvények 567; Hirdetmények 571; 1910. nov. 17. 49. szám A vármegye legtöbb adófizető bizottsági tagok 1911. évre kiigazitott névjegyzéke és a bizottsági tagok választásának elrendelése 573; Körrendelet 579; A jelentő lapok és ingóságokról szóló kimuatatások beterjesztési határidejének megállapítása tárgyában az 1910. évi november hó 3-án tartott teljes ülés jegyzőkönyve 580; Községi és körjegyzői fizetési alapról szóló szabályrendelet 582; Hatósági engedély nélküli gyermekek dajkálása 582; Az állami telepeken termelt szőlővesszők és szőlőoltványok eladása 583; Községi és felekezeti tanitok korpótlék igényeinek rendezése 586; Hasított körmű állatoknak a ragadós száj és körömfájás szempontjából Budapestre szállítása 587; kimutatás 588; Körözvények 591; Hirdetmények 594; 1910. nov. 24. 50. szám A községi elöljáróságokra bizott bünügyi nyomozások teljesítése 598; Szabolcs vármegye alispánjának megkeresése a Tisza folyó vizének mindennemű használatának eltiltása tárgyában 600; Katonai motoros léghajók kikötésénél követendő szabályok közzé tétele 601; Postafedezetekhez szükséges előfogatok kiállítása 603, Vámos (Weisz) József jegyzői oklevelének körözése 604; Husvizsgálókat képező tanfolyamok székhelyei 605; Körözvények 607; Hirdetmények 613; Melléklet 1910. dec. 1. 51.szám Magánfogyasztás czéljából leölt sertések, juhok, kecskék husának közfogyasztásra bocsátása 615; Népszámlálás végrehajtása 616; Sertésnek sztropkói járásból Ausztriéba való beviteli tilalma 618; Körözvények 621; Melléklet 1910. dec 8. 52.szám Elnöki körlevél 627; A „Magyar Közigazgatás” czimű szaklap ajánlása 630; Neues Politisches Volksblatt 631; Friss Ujság 632; Körözvények 632; Hirdetmények 638; Melléklet: A községnevek megváltoztatásának feljegyzése az állami anyakönyvekben 1910. decz . 15. 53. szám Tudnivalók a népszámlálásról 639; Körözvények 643; Hirdetmények 649; 1910. decz 22. 54. szám Sátoraljaujhely r.t.városban husvizsgáló tanfolyam 651; Nyomtatvány 652; A Községi Közlöny czímű szaklap ajánlása 654; A Közigazgatási Közlöny támogatása 655; Körözvények 656; Hirdetmények 657; Melléklet 1910. decz. 29. 55. szám Körözvények 662; Hirdetmények 668; Melléklet

People

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1910-01-01
 • Temporal:

  • 1910.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use